[email protected]

ניצול מעסיק לרעה

מן הצד השני, משרדנו ייצג מעסיק, בעל מסעדה, אשר כנגדו הגיש מלצר תביעה בסך 120,915 ₪, בטענה חמורה לפיה פוטר בתקופה האסורה, בתוך 30 יום מחזרתו מן שירות המילואים, במסגרת מבצע "צוק איתן", אליו גויס בצו 8. התביעה הוגשה מטעם התובע לועדת התעסוקה במשרד הביטחון, באמצעות עורך מטעם משרד הביטחון, שירות הניתן לחיילים בחינם.

משרדנו עמד בתוקף על העובדה כי מדובר על ניצול המעסיק לאור העובדה כי לתובע יש שירות חינם לייצוגו וכי כלל העובד לא פוטר וכן כי עזיבתו נעשתה לאחר התקופה האסורה.

פסק הדין קיבל באופן נחרץ את מלוא הטענות שנטענו על ידינו, וקבע כי יש לדחות את התביעה במלואה ולו בגין השיהוי בהגשתה.

חשוב מכך, אף לגופה של התביעה, נקבע כי מדובר על התפטרות.

בנוסף, כי אף אם היתה הוועדה מגיעה למסקנה כי התובע פוטר מעבודתו, הרי שהתביעה היתה נדחית ממילא שכן הוועדה לא מצאה כל קשר בין הפיטורין ובין שירות המילואים, וכן הגיעה למסקנה כי מועד סיום יחסי העבודה לא היו בתקופת 30