[email protected]

מהי דינה של תחרות שנוצרה בין עובד לבין מעסיק?

מהי דינה של תחרות שנוצרה בין עובד לבין מעסיק?

סע"ש 7060-03-23

עו"ד אשר התפטר מעבודתו, הקים משרד מתחרה ביחד עם עובדים נוספים אשר בחרו להתפטר מאותו המקום.

מעסיקו של העובד הגיש בקשה לביה"ד לעבודה למתן צו מניעה זמני המורה לעובד להפסיק בפעולותיו.

נשאלת השאלה, האם מותר לאותו עובד שהתפטר להקים עסק מתחרה, להעסיק את העובדים שעזבו את המשרד ולמעשה לפנות לאותם הלקוחות שפנה אליהם במסגרת עבודתו במשרד הקודם?

ביה"ד קבע : "כל עוד לא ניטלו מסמכים, לא מבוצעות פניות ללקוחות, ולא מבוצע שידול עובדים אחרים אצל המעסיק לעזוב אותו, הרי שמדובר בזכות העובדים לבחור היכן יעבדו".

ביה"ד מוסיף וקובע: "מצאנו להדגיש כי התחייבות שלושת העובדים היא שלא לפנות ללקוחות כמפורט בהתחייבותם בפרוטוקול, אולם ככל שלקוח של המשרד פונה אליהם מיוזמתו – אין מקום למנוע מהם לטפל בו רק משום שהיה לקוח של המשרד".

למעשה ביה"ד דוחה את בקשת המעסיק ובעצם מתיר לאותם עובדים לעבוד בעסק המתחרה שהקים העובד, ובעצם שמר על זכותם לחופש העיסוק, כל עוד הם אינם מתחרים עם המעסיק על אותם הלקוחות.