[email protected]

קרוב משפחה עובד במקום עבודתי- מה הדין?

פ"ה 61205-11-23

מדובר במקרה של מהנדסת אשר הגישה את מועמדותה לתפקיד בחברת חשמל, ובמסגרת ההליכים מילאה הצהרה שאומרת כי אין לה קרובי משפחה אשר עובדים בחברת החשמל.

לאחר שהחלה לעבוד בחברת החשמל ולאחר שהתברר לה כי אחד מקרובי משפחתה אכן עובד שם, עדכנה את הממונים עליה.

לאחר מכן קיבלה העובדת מכתב זימון לשימוע.

במסגרת הזימון נכתב:"הנהלת החברה והנהלת האגף רואים בחומרה נושא של דיווח בדיעבד, בייחוד בשל רגישות התפקיד אליו התקבלת בחברה, ובשים לב לחובותיה של החברה כפי שנקבעו בדין".

לבסוף החליטה חברת החשמל לפטר את העובדת, וזו בחרה לפנות לבית הדין לעבודה על מנת שיבטל את החלטת פיטוריה.

העובדת טענה להגנתה כי היא נאלצה לעזוב עבודה אחרת בכדי להתחיל את עבודתה בחברת החשמל, ושבשלב זה סיכוייה למצוא עבודה חדשה הינם נמוכים.

מנגד טענה חברת החשמל כי מופיע באופן מפורש בטפסי המועמדות שמילאה כי במקרה ובו היא תציין פרטים שגויים, החברה רשאית להפסיק את עבודתה באופן מיידי.

עוד טענה חברת החשמל כי לפני שמילאה העובדת את טפסי המועמדות היה עליה לברר לגבי בני משפחתה ולגבי מקום עבודתם.

בנוסף נמצא כי דודה של העובדת אשר עובד בחברת החשמל הצהיר כי שניים מבני דודיו עובדים גם הם בחברת החשמל, זאת בנוסף לבת דודתה מצד אמה של העובדת אשר עובדת גם היא בחברת החשמל, וכל זאת כאשר העובדת לא הצהירה על כך בטפסי המועמדות.

ביה"ד לעבודה קיבל את טענות חברת החשמל, וקבע: "העובדת לא הציגה נימוק משכנע מדוע יש להתערב בשלב ההליך הזמני בהחלטת חברת החשמל לסיים את העסקתה. אשר על כן, אנו קובעים שסיכויי התביעה אינם טובים".