[email protected]

פיצוי כספי לעובדת שחזרה מחופשת לידה

סע"ש 56278-08-19

מדובר בעובדת אשר הועסקה בעמותה. במהלך תקופת העסקתה יצאה העובדת לשמירת הריון והוחלפה בעובדת אחרת.

במהלך ימי השמירה נלקחו הסמכויות מידי העובדת לידי מחליפתה בצורה אשר השפיעה על כך שלא הצליחה לחזור לעבודתה.

תנאי העסקתה של העובדת שונו, ולא ניתנה לה האפשרות לחזור לעסוק בתפקיד בו עבדה קודם.

העובדת הגישה תביעה בביה"ד לעבודה בגין שינוי תנאי העסקתה ובגין אפליה עקב היותה אם.

מנגד, טענה העמותה כי העובדת הסבה להם נזקים רבים.

ביה"ד קבע כי: "הלכה למעשה לא ביצעו לעובדת חפיפה אמיתית ולא נתנו לה משימות לבצע לאחר שחזרה מחופשת הלידה, וחמור מכך ביטלו לה את הפגישות שקבעה לצורך ביצוע עבודתה", ציין בית הדין בהחלטתו".

ביה"ד לעבודה פסק כי פיטורי העובדת נעשו בחוסר תום לב ונפסקו לטובת העובדת פיצויים בסך 35 אלף ₪, ובנוסף חויבה העמותה בתשלום הוצאות ושכ"ט בסך 10 אלף ₪.