[email protected]

פוטרתי לאחר שיצאתי לחופשה ללא אישור המעסיק-מה הדין?

ע"ע 60336-05-17

מכונאי בחברת בעלת מוסך לכלי רכב, החליט לטוס למשך חודש לארה"ב.

החברה טענה כי היא לא אישרה לעובד לצאת לחופשה זו, ולכן יש להתייחס אליו כמתפטר ללא הודעה מוקדמת.

העובד טען להגנתו כי החברה אישרה לו לצאת לחופשה.

ביה"ד לעבודה קבע כי העובד נסע לחו"ל מבלי לקבל אישור, וזאת למרות שניתנה לו הסכמה לנסוע למשך 10 ימים בלבד, הוראה אשר בחר להתעלם ממנה.

עוד קבע ביה"ד כי העובד התפטר מיידית רק לאחר שחזר למקום העבודה, כיוון שהחברה סירבה לשלם לו את השכר שהייתה צריכה לשלם.

בין השאר הבהיר בקביעתו בית הדין כי במידה והחברה הייתה מזמנת את העובד לשימוע , הייתה רשאית להפחית או לשלול את פיצויי הפיטורים שלו: "משלא נהגה החברה על פי הדין, ניכתה את שכרו של העובד במלואו ואף סירבה לשלם לו את שכרו עם שובו – אין לה להלין אלא על עצמה".

עוד נקבע כי התפטרותו של העובד היא עקב הרעה בתנאי עבודתו, ולמעשה דינה כדין פיטורים, והוסיף כי:" "לא ניתן לצפות מעובד ששכרו לא שולם לו להמשיך בעבודתו חרף הסירוב לשלם לו את שכרו", ולמעשה חייב את החברה לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים, ופטר את העובד מהודעה מוקדמת.