[email protected]

מהן זכויותיו/ה של ידוע/ה בציבור במסגרת דיני עבודה?

ע"ע 48000-01-17

עובדת נוצריה אשר החליטה לעבור להתגורר באחד מן הישובים בו מתגורר בן זוגה הידוע בציבור.

העובדת ביקשה להתפטר מעבודתה בגין מעבר מגוריה לקבל את זכאותה לפיצויי פיטורים, והמעסיק סירב לבקשתה לפי הנימוק כי היא הייתה זכאית לקבל את פיצויי הפיטורים רק במקרה שבו הייתה נשואה לבן זוגה.

יצויין כי העובדת הייתה באותה עת בהליך גירושים.

העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיק בביה"ד האזורי לעבודה אשר קיבל את תביעתה.

המעסיק הגיש ערעור על קביעת בית הדין האזורי.

ביה"ד הארצי קבע כי אין שוני בין עובד שמתפטר בשל נישואיו לבין עובד שמתפטר בשל היותו ידוע בציבור.

ביה"ד פסק כי על המעסיק לשלם לעובדת פיצויי פיטורים בסך 30,000 ₪, ועוד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.