[email protected]

מהי דינה של התבטאות גזענית כלפי עובד?

סע"ש 45718-03-15

עובד במחלקת כריכה בחברת דפוס, אשר יצא באחד ממשמרות הלילה שלו להפסקה, במהלכה נדרש לחזור לעבודה.

העובד הסביר כי קיבל אישור להפסקה מאחד ממנהליו, ולאחר מכן נוצר ויכוח בינו לבין אחד מהמנהלים אשר דרש ממנו לחזור.

המנהל בתגובה תקף את העובד באופן פיזי, ולאחר מכן ביקש העובד לעזוב את המקום במונית.

אותו מנהל התבטא כלפי העובד באמירות הבאות: "מי אתה חושב שאתה בכלל; אתיופי מסריח; חושב שאתה חכמולוג גדול?; עוד אתיופי לא מפותח".

העובד נסע לבית החולים, התלונן כנגד המנהל בגין התקיפה, שהוכרה לאחר מכן כתאונת עבודה.

במסגרת ההליך המשפטי החברה טענה להגנתה כי העובד יצא להפסקה על דעת עצמו בלי לעדכן אף אחד בשעה של עומס רב בעבודה, וכי העובד הוא זה שהחל לתקוף את המנהל.

ביה"ד לעבודה קיבל את טענות העובד בנוגע לאירוע התקיפה, לאור העובדה כי בעת האירוע העובד ביקש מהשוטר שנכח במקום לקחת את סרטוני המצלמות בטרם החברה תערוך אותם.

המנהל הושעה למשך 4 ימים מהחברה, ואף ביקש להתנצל בפני העובד, שסירב לכך.

ביה"ד קבע כי: "מכאן שניתן להניח שגם הבכיר עצמו חש בתוך תוכו כי יש לו סיבה לבקש את סליחתו של העובד".

כמו כן, ביה"ד ביקר את הטיפול של החברה באירוע התקיפה ואת חוסר הטיפול בתלונת העובד: "באופן שיש בו באמת לנסות ולשרש התנהגות אלימה מצד מי מעובדיה…במיוחד כשמדובר בעובד הממונה על עובדים", ופסק פיצוי כספי עבור העובד בסך 70,000 ₪.