[email protected]

מהו דינן של שעות נוספות שבוצעו בניגוד להסכם?

מדובר בעובדת שעבדה במשך כשנתיים כמנהלת חשבונות בחברה. לטענת העובדת, היא עבדה סך של כ-100 שעות נוספות בחודש, וזאת בעבר למה שסוכם איתה.

החברה טענה כי היא מעולם לא ביקשה מהעובדת לעבוד שעות נוספות. יתרה מכך, האיסור על העובדת לעבוד שעות נוספות מופיע באופן מפורש בהסכם העסקתה: "מוסכם כי העובד אינו רשאי לעבוד שעות נוספות מעבר לשעות העבודה, אלא אם קיבל אישור לכך מראש ובכתב מאת הממונה". יודגש כי העובדת מעולם לא דרשה תשלום בעבור השעות הנוספות אותן עבדה מכיוון שידעה שהיא איננה זכאית לכך.

בית הדין קבע כי: "מעדותה של העובדת, שהיתה עדות עקבית, עולה כי היא עבדה בפועל שעות נוספות לנוכח בקשת הממונה עליה, וכן על מנת לבצע את כל המטלות שהוטלו עליה במסגרת תפקידה", עוד הוסיף וקבע בית הדין:"ברור כי נציגי החברה ידעו על היקף העסקתה של העובדת, ובחרו לעצום עין ולא למנוע ממנה לעבוד בהיקף משרה כאמור".

עוד ציין בית הדין: "אנו סבורים כי התנאים בהסכם ובהודעה, לפיהם אין הרשאה לעבוד בשעות נוספות ללא קבלת אישור מראש ובכתב, נכתבו כלאחר יד כאשר בפועל אין ולא הייתה כל כוונה לאכוף אותם. אדרבא, עבודת העובדת בשעות נוספות שירתה את החברה, וחסכה לה גיוס כוח עבודה נוסף. זאת ועוד, לא הוכח כי החברה נקטה בהליכים משמעתיים כנגד העובדת, למרות שלכאורה הפרה את התחייבותה שלא לעבוד בשעות נוספות ללא אישור, ונראה כי הדבר תאם את רצון החברה".

בית הדין פסק וחייב את המעסיק לשלם לעובדת פיצוי כספי בעבור השעות נוספות אותן עבדה בסך כ-85,000 שקל.