[email protected]

לא שולמו לי השלמות פנסיוניות – מה הדין?

סע"ש 37194-03-21

מדובר במקרה חריג כאשר במסגרתו עובד שפוטר בחודש נובמבר 2000 בשנת לאחר 32 שנה, הגיש תביעה כנגד החברה בה הועסק בגין כספים נוספים אשר הייתה אמורה החברה להשלים עבורו בשנת 2017 (כאשר יגיע לגיל 67).

בתביעתו התבסס העובד על מכתב של חברת הפנסיה אשר בה הוא מבוטח אל החברה בה היא נדרשה לשלם סך של 170 אלף שקל.

החברה טענה להגנה כי ישנה התיישנות וכי העובד השתהה זמן רב בהגשת תביעתו.

יצויין כי בעת שסיים העובד את העסקתו בחברה הוא חתם על הסכם סיום עבודה שבין השאר מקנה לו תנאי פרישה נוספים בשווי מיליוני שקלים.

עוד טענה החברה להגנתה כי העובד חתם על כתב ויתור שבו הוא מצהיר כי אין לו טענות כלשהן כלפי החברה.

העובד הוסיף וטען להגנתו כי הוא לא ויתר על הכספים המגיעים לו וכי הופקדו כל הכספים עבור עובדים אחרים למיטב ידיעתו. עוד טען כי החברה הבהירה לו כי זכויותיו נשמרות.

ביה"ד לעבודה קבע כי מדובר במקרה חריג וכי ישנו צורך מהותי בסילוק התביעה על הסף, מכיוון שהעובד מעולם לא הציג הסכם שבמסגרתו מחוייבת החברה להשלים כספים עבורו. עוד קבע הוסיף ביה"ד כי גם במכתב של קרן הפנסיה למעסיק אין הוכחה לקיומו של הסכם כלשהו, ולמעשה דחה את תביעתו של העובד.