[email protected]

לא חתמתי על הודעה לעובד שנמסרה לי- מה הדין?

סע"ש 27193-09-15

עובד אשר תבע את המעסיק בסך 10,000 ש"ח בגין אי מסירת הודעה לעובד.

המעסיק טען כי אכן נמסרה לעובד הודעה ואף הגיש אותה לבית המשפט, אך נמצא כי היא חתומה ע"י המעסיק בלבד.

עוד טען המעסיק כי העובד סירב לחתום על ההודעה.

העובד טען כי המעסיק הכין את הטופס הזה כטענת הגנה עבורו.

במסגרת ההליך המשפטי זימן המעסיק עדים מטעמו להוכחת טענתו, אך נמצא כי אף אחד לא מסר לעובד את טופס ההודעה: "משבחר המעסיק שלא לזמן לעדות עד חיוני ואף מרכזי, הרי שהדבר פועל לחובתו".

בעבר נקבע בפסיקה כי כל אדם אשר יש לו ראיה שמוכיחה את צדקתו ולא הביא אותה ולא הסביר מדוע- ניתן לראות את הראיה לחובתו.

ביה"ד לעבודה קבע כי אין הוכחה שאכן נמסרה לעובד הודעה על תנאי עבודה והבהיר כי לפי החוק אין חובה שהעובד יחתום על ההודעה ולכן אין חשיבות כלשהי לטופס.

ביה"ד לעבודה קיבל את תביעת העובד ואת הטענה כי מעולם לא קיבל טופס הודעה על תנאי עבודה, ופסק פיצוי כספי עבור העובד בסך 2,500 ₪.