[email protected]

התפטרות בעקבות הטרדה מינית- מה הדין?

בג"ץ 9239/17

עובדת אשר תבעה את מעסיקה בגין הטרדה מינית במסגרת סע"ש 36430-12-13,ונפסקו לה בין היתר פיצוי על הטרדה מינית, פיצויי פיטורים בגובה 40,000 ₪, דמי הודעה מוקדמת בגובה 4,300 ₪ ושכ"ט עו"ד בגובה 15,000 ₪.

המעסיק החליט להגיש ערעור לביה"ד האזורי לעבודה (ע"ע 1560-12-1699), וטען בין היתר כי העובדת התפטרה מיוזמתה ולכן אין היא זכאית לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת.

ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעור של המעסיק, והוגש ערעור לבג"ץ.

בג"ץ קבע הלכה חדשה במסגרתה התפטרות עובד בגין הטרדה מינית היא "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים".

עוד קבע בג"ץ: "התוצאה של ראיית ההתפטרות כפיטורים משקפת את החומרה של הטרדה מינית במקום העבודה, ואת המציאות של עובד שנפגע באופן זה…גישה זו מתיישבת גם עם תיקוני החקיקה של השנים האחרונות, והרצון להילחם נגד התופעה המכוערת של הטרדה מינית בכלל, ובמקום העבודה בפרט. זאת, מתוך הכרה בפגיעה הקשה הנגרמת על ידי הטרדה מינית".

בג"ץ קיבל את ערעורה של העובדת, ואת זכאותה של העובדת לפיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת.