[email protected]

התבטאו כלפיי בצורה בוטה במקום עבודתי- מה הדין?

סע"ש 53638-06-16

עובדת באחת מן המועצות המקומיות בארץ, כאשר יום אחד הגזבר במועצה התבטא כלפיה באופן בוטה.

העובדת הגישה תביעה לפיצוי בגין הטרדה מינית, וכמו כן פיצוי בגין לשון הרע כנגד הגזבר.

לטענתה של העובדת, הגזבר הגיע ללשכת ראש המועצה, דרש ממנה לעזוב את הלשכה והעיר לה הערה סקסיסטית, ואמר לה את המילים הבאות:" "יאללה עופי מפה", והוסיף לקרוא לה: "זנזונת".

העובדת יצאה מהלשכה בוכה, והגזבר המשיך ללכת אחריה וקרא לה "זנזונת".

רבש"צ המועצה הבחין במתרחש והעיר לגזבר על אופן התבטאותו, וזה בתגובה המשיך להגיד לעובדת: "סתמי את הפה, יא זנזונת".

כ-3 חודשים לאחר האירוע, נכנסה העובדת ללשכת ראש המועצה, והגזבר בתגובה הורה לה לצאת מהלשכה. העובדת ביקשה מהגזבר להניח לה ובתגובה הוא התחיל לצלם אותה בטלפון הנייד שלו ואמר לה: "יצאת פוטוגנית".

העובדת טענה במסגרת תביעתה כי היא צולמה ללא הסכמתה, כונתה בשמות גנאי, וכי מעשים אלו הם בגדר הטרדה מינית, זאת נוסף על אמירות אשר התבטא הגזבר כלפי יתר עובדי המקום.

הגזבר טען מנגד כי הוא צילם את העובדת כדי להוכיח את התבטלותה, וכי הוא לא העביר את הצילומים לאיש ועוד טען כי העובדת מנצלת את החוק על מנת לנסות להתעשר ממנו וזאת עקב התבטאותו, התבטאות שהוא מגדיר כבוטה בלבד.

ביה"ד פסק כי פיצוי כספי עבור העובדת בסך 50 אלף שקל.

עוד הוסיף בית הדין בנוגע לאי הבנתו של הגזבר בנוגע לחומרת מעשיו:"חרף חומרת התנהלותו, נוכח הפסיקה, ונסיבות המקרה התביעה לפיצוי בגין לשון הרע נדחית".