[email protected]

המעסיק קיזז לי את זמני ההפסקות שלי-מה הדין?

סע"ש 2135-10-21

עובד שהועסק בחברת צעצועים, טען כי לא ניתנו לו הפסקות מסודרות.

מנגד טען המעסיק כי העובד יצא להפסקות ארוכות בין השאר לאוכל, עישון ושיחות טלפוניות.

נשאלת השאלה האם מעסיק אמור לקזז את הכספים ששולמו לעובד בדין הפסקות שקיבל?

ביה"ד לעבודה קבע כי: "גם אם העובד דיבר בטלפון או אכל במהלך עבודתו, אין בכך כדי לקבוע כי מדובר בהפסקה".

החברה טענה כי לא ייתכן שהעובד עבד במשך 10 שעות ללא לאכול. החברה טענה להגנתה שלא ייתכן שהעובד עבד במשך 10 שעות ברצף בלי שאכל. עוד קבע ביה"ד: "ברור שהחברה צודקת, אך לא הוכח כי מדובר בהפסקה מסודרת של חצי שעה לפחות". בית הדין הוסיף וקבע:"לעובד הזכות להפסקה שבה יהיה מנותק מעבודתו. זוהי זכות בסיסית. הפסקה 'על הדרך' או הפסקה 'בין לבין' אינה נחשבת הפסקה".

על מנת שמעסיק יוכל לקזז מהפסקה של עובד, עליה להיות בזמן מסודרת, ואכן הוכח כי החברה לא קבעה כל נוהל בנוגע לשעת מתן הפסקה לעובדיה.

ביה"ד פסק:"שוכנענו כי החברה לא נתנה הפסקה בת 30 דקות ולא עיגנה את הזכות בהסכם העבודה או בנוהל מסודר", פסק בית הדין. "משכך אין מקום לקיזוז הפסקות, שכן קיזוז אוטומטי אחרי 7 שעות עבודה אינו נחשב שדה-פקטו ניתנה הפסקה".