[email protected]

הושפלתי במקום עבודתי- האם אני זכאי לפיצוי?

סע"ש 9951-06-20

מדובר בעובד אשר עבד במכון רישוי. העובד שיתף את מנהליו על הבעיות הנפשיות מהן הוא סובל, מנהליו של העובד שיתפו את יתר העובדים במכון בבעיותיו של העובד, ואלה לעגו לו בתגובה.

בין היתר נטען לגבי מקרה שהתרחש באחד הימים בהם אחד מן העובדים הרים את קולו על אחד מן המנהלים, ענה לו בתגובה המנהל כי הוא יכול ליטול את אותם הכדורים הפסיכיאטריים אשר לוקח התובע, מקרה אשר תועד באופן מצולם.

לאחר המקרה המשיך העובד לסבול מהצקות מעמיתיו לעבודה, בעוד שהמנהלים אינם עושים דבר בנושא.

מכון הרישוי הפנה לפסק הדין ת"א 13429-05-21, שם נקבע  כי "לא בכל מקרה שבו מיוחסת לפלוני מחלה פסיכיאטרית יצדיק הדבר חיוב באחריות לפי חוק איסור לשון הרע".

בית הדין הבהיר בפסיקתו כי החברה פירשה את פסק הדין באופן שגוי, והוסיף כי למרות שהמנהל רק הביע את דעתו באופן מבזה ומזלזל -עדיין מדובר במקרה של לשון הרע, ופסק לעובד פיצוי כספי ע"ס 40,000 ₪.