[email protected]

גרמתי נזק לתוצרת במסגרת עבודתי- מה הדין?

סע"ש 35426-06-13

עובד שהועסק בחברת אריזה חקלאית, והיה אחראי על ניהול הפרדסים.

באחד מחודשי העסקתו של העובד הגיעו לחברה 300 מיכלי פרי כשהם במצב ריקבון.

החברה טוענת כי מכיוון שהיא סירבה להעלות את שכרו של העובד הוא בחר לפגוע במכוון  כשבחר להותיר את מיכלי הקלמנטינות חשופים לשמש, ולא דאג להעביר אותם לאריזה.

עוד טענה החברה כי לאחר שגילה את הנזק העובד התפטר ללא הודעה מראש.

העובד הכחיש שהנזק קרה באשמתו, וטען כי הוא פוטר על ידי החברה ללא הודעה מראש.

במהלך שלב העדויות, הודה המעסיק כי גם אם העובד לא היה מתפטר, הוא היה מפטר אותו.

ביה"ד האזורי קבע כי: "כך או אחרת שני הצדדים הבינו ורצו את סיום ההעסקה, ובנסיבות שכאלה מדובר בסיום עבודה בהסכמה".

ביה"ד פסק כי העובד חוייב בפיצוי לחברה בגובה של 430,000 ₪. עוד פסק ביה"ד פיצויי פיטורים לעובד 15,000 ₪ , וכי על החברה לשלם לעובד סך של 11,400 ₪ אשר נוכו משכרו.