[email protected]

ביקשתי פרישה מוקדמת מתפקידי ונודע לי כי קצבת הפנסיה שלי נמוכה מהצפוי-מה הדין?

מורה ותיקה אשר ביקשה פרישה מוקדמת, והניחה כי תלושי הכשר שלה הם אלו שמשקפים את גובה קצבת הפנסיה שלה. לפי תלושי השכר שקיבלה המורה הותק שלה הסתכם ב-25 שנה בלבד.

לאחר שבקשתה אושרה גילתה המורה כי קצבת הפנסיה שלה נמוכה יותר ממה שחשבה, וביקשה לבטל את הבקשה לפרישה- בקשתה סורבה.

המורה הגישה תביעה לביה"ד האזורי לעבודה בנצרת שם נקבע כי: "העובדה שהמעסיק לא הסביר לעובדת מיוזמתו הסבר ממצה הכולל סימולציה בדבר הזכויות הפנסיוניות המגיעות לה עקב פרישתה ובטרם פרישתה באופן סופי – מהווה הפרה של חובת ההגינות והגילוי המוגברים".

עוד קבע בית הדין: "הדעת איננה יכולה לסבול מצב שבו עובדת, כדוגמת התובעת, גילתה רק לאחר פרישתה את שיעור הגמלה הצפויה לה ומבלי שנערכה לה סימולציה מסודרת ומובנית שתעמיד אותה על זכויותיה ולא תותיר בליבה ולו צל של ספק באשר לאקלים הפנסיוני-כלכלי שצפוי לה לאחר פרישתה".

בית הדין הוסיף וקבע: "חמור מכך – כשכבר גילתה את שיעור הפנסיה הצפוי וביקשה לבטל את פרישתה מרצון תוך זמן קצר ביותר – המעסיק 'עמד על הרגליים האחוריות' ולא אפשר זאת בטענה כי היא כבר פרשה".

ביה"ד פסק כי משרד החינוך הפר את חובת ההגינות והגילוי המוגברים, והורה על פיצוי כספי עבור המורה בסך 50,000 ₪. עוד פסק בית הדין כי על משרד החינוך לשלם הוצאות ושכ"ט בגובה 10,000 ₪.