[email protected]

אירוע מוחי- פגיעה בעבודה?

ב"ל 20982-12-17

מדובר ברופא משפחה, אשר עבד במרפאה שבה נמצאים רק שני רופאים.

באחד מן הימים היה הרופא לבדו במרפאה, וצעק על המזכירה על כך שלא עדכנה אותו בנוגע להיעדרותו של עמיתו.

לאחר המקרה לקה הרופא באירוע מוחי.

ביה"ד הארצי קבע שקיים קשר סיבתי בין האירועים, והכיר באירוע כפגיעה בעבודה:" לאחר ששקלנו את הדברים הגענו לכלל מסקנה שיש מקום לקבל את התביעה, על יסוד חוות דעתו של ד"ר בשארה, אשר קבע כי קיים קשר סיבתי בין האירוע החריג לבין האירוע המוחי בו לקה התובע".