[email protected]

חל"ת- חופשה ללא תשלום

חל"ת- מלחמת "חרבות ברזל"

  • חל"ת היא למעשה חופשה ללא תשלום, אשר מתבצעת ביוזמת המעסיק ודורשת את הסכמת העובד. (למעט עובדים מוגנים).
  • מעסיק שבוחר להוציא את העובדים לחל"ת לתקופה קצובה ומוגבלת, נקבע בפסיקה כי מדובר בהשהיית חוזה העבודה ולא בפיטורים. עובד שלא מעוניין להמשיך לעבוד לא ברור לפי הפסיקה האם עדיין יהיה זכאי להתפטרות בדין מפוטר.
  • מעסיק שמוציא את העובדים לחל"ת לתקופה ארוכה ובלתי מוגבלת ללא הסכמת העובד, עליו לערוך לעובד שימוע ולשלם פיטורים וגמר חשבון.
  • עוד יודגש כי גם במקרה של הפחתת משרה ללא הסכמת העובד מדובר במקרה של הרעה בתנאים, והעובד יוכל להתפטר בדין מפוטר.
  • כל תושב ישראל אשר פונה מביתו זכאי להארכת חל"ת אוטומטית.
  • מי שניצל 180% מימי הזכאות שמגיעים לו, זכאי להארכת חל"ת אוטומטית.
  • ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל”ת בסך של 350 ש״ח.
  • כמו כן, בני 67 שאיבדו את מקום עבודתם יהיו זכאים לקבלת מענק מיוחד.
  • תבוטל ספירת ימי החל״ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה.
  • עוד יוקם מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה עבור עובדים שהינם עצמאיים ושכירים.

דמי אבטלה

על מנת שעובד יהיה זכאי לקבלת דמי אבטלה, על חופשת החל"ת להיות בת 14 ימים לפחות, ועליו להשלים תקופת אכשרה בת 6 חודשים. כמו כן, בוטלו 5 ימי ההמתנה שנגבים מהעובד.

העובד יכול לפנות ללשכת התעסוקה, להירשם כדורש עבודה, ולאחר מכן לפנות לביטוח הלאומי לצורך הגשת התביעה לקבלת דמי אבטלה. פרטים נוספים בנושא בין השאר על אופן ההגשה ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי.

יודגש כי עובד המבקש לצאת לחל"ת מיוזמתו ללא הסכמת המעסיק, אינו זכאי לדמי אבטלה.

חל"ת היא למעשה השהיית יחסי העבודה בין המעסיק לעובד, ולמעשה בתקופה זו המעסיק אינו מחוייב לשלם לעובד את ההפרשות הפנסיוניות, ולמעשה תקופת החל"ת לא תיחשב כחלק מתקופת הותק של העובד, והזכויות הסוציאליות שלו לא ייספרו בתקופה זו, כגון: דמי הבראה, ימי חופשה שנתית, ימי מחלה, הודעה מוקדמת, הטבות נלוות מכל סוג שהוא, וכו'.

לעובד נשמר ותק העבודה שנצבר לו לפני יציאתו לחל"ת לצורך חישוב זכויותיו התלויות בוותק, והוא אינו צובר ותק חדש בתקופת החופשה ללא תשלום.

ישנם מקרים ספציפיים שבהם יש איסור להוציא עובדים לחל"ת/להפחית את שכרם/משרתם ללא אישור משרד העבודה, כמפורט להלן:

העובדת בהיריון ובעלת וותק של 6 חודשים לפחות במקום העבודה (אם הוותק של העובדת קצר יותר, אין צורך בהיתר, אך אסור להוציא אותה לחל"ת מהטעם שהיא בהיריון).

העובדת נעדרת מהעבודה עקב הפלה, ועדיין לא עברו 7 ימים ממועד ההפלה, ואם רופא אישר שעליה להיעדר מהעבודה תקופה ארוכה יותר אז כל עוד לא הסתיימה התקופה הכתובה באישור הרפואי. בכל מקרה לא יותר מ-6 שבועות ממועד ההפלה.

העובד/ת היו בחופשת לידה וחזרה לעבודה, ועדיין לא עברו 60 ימים מהיום שחזרו לעבודה.

 

 

העובד/ת היו בחל"ת אחרי חופשת לידה וחזרו לעבודה, ועדיין לא עברו 60 ימים מהיום שחזרו לעבודה.

העובד/ת נמצא/ת במהלכם של טיפולי פוריות או בסמוך לאחר סיומם, כמפורט להלן:

אם העובד/ת נעדר/ה מהעבודה בגלל טיפולי הפוריות, אז הצורך בקבלת היתר חל רק במהלך ימי ההיעדרות וב-150 הימים שלאחריהם, ותנאי שמדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק (או באותו מקום עבודה) או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.

אם העובד/ת לא נעדר/ה מהעבודה, הצורך בהיתר חל עד 150 יום אחרי תחילת הטיפולים, ואם הטיפולים נמשכים מעבר ל-150 יום יש צורך בהיתר כל עוד הטיפולים נמשכים – כל אלה בתנאי שהעובד/ת מועסק/ת לפחות 6 חודשים במקום העבודה, העובד/ת הודיעה למעסיק על הטיפולים ומדובר בטיפולי פוריות לקראת 2 לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק (או באותו מקום עבודה) או שמדובר בטיפולים לקראת 2 לידות מבן/בת הזוג הנוכחי.

העובדים הם הורים מאמצים של ילד עד גיל 10 לפני קבלת הילד לביתם והם עובדים אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים – הצורך בהיתר הוא מהרגע שהודיעו למעסיק כי הם עתידים לקבל לביתם ילד למטרת אימוץ, עד למועד קבלת הילד או עד לתום תשעה חודשים מהרגע שהם קיבלו הודעה מעובד סוציאלי על כך שהם עתידים לקבל ילד לאימוץ (לפי המוקדם מביניהם).

העובדים הם הורי אומנה, לפני קבלת הילד לביתם והם עובדים אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים – הצורך בהיתר הוא מהרגע שהודיעו למעסיק כי הם עתידים לקבל לביתם ילד לאומנה לתקופה של 6 חודשים לפחות, עד למועד קבלת הילד או עד לתום תשעה חודשים מהרגע שהם קיבלו הודעה ממשרד הרווחה על כך שהם עתידים לקבל ילד לאומנה (לפי המוקדם מביניהם).

העובדים נמצאים בתהליך של הבאת ילד לעולם בהליך פונדקאות, בתנאי שהם עובדים אצל המעסיק לפחות 6 חודשים – הצורך בהיתר הוא מרגע שהודיעו למעסיק על ההיריון של האם הנושאת (הפונדקאית) ועד שיקבלו את הילד למשמורת.

העובדת שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות ועדיין לא עברו 150 ימים מאז שחזרה לעבודה, ובתנאי שהיא מועסקת במקום העבודה לפחות 6 חודשים.

סיום החל"ת

חשוב להדגיש כי בתום תקופת החל"ת של העובד, המעסיק מחוייב להחזיר אותו לאותה עבודה ובאותם תנאים, כפי שהיה לפני יציאתו לחל"ת. שינוי בסוג העבודה או בתנאי העבודה מחייב הסכמה של העובד.

עם זאת בהתאם לנסיבות יתכן שהמעסיק לא יוכל לקלוט מחדש את העובד ויציע לו עבודה חלופית או עבודה בתנאים אחרים או אף יפטר אותו.

אם לאחר תום החל"ת המעסיק משיב את העובד ללא הסכמתו לעבוד בעבודה אחרת או בתנאים אחרים המהווים הרעה מוחשית בתנאי העבודה, רשאי העובד להתפטר מהעבודה בדין מפוטר, כלומר להיות זכאי למלוא הזכויות אשר להן זכאי עובד שפוטר, כגון: פיצויי הפיטורים (או השלמת פיצויים), אם עבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

הפחתת משרה

גם במקרה המעסיק יכול להפחית את שכרו של העובד או את היקף משרתו, רק אם העובד הסכים לכך באופן מפורש.

במידה והפחתת היקף המשרה תיעשה ללא הסכמתו של העובד זה עשוי להיחשב כהרעה בתנאי העבודה, והוא יוכל להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים מלאים.