[email protected]

מדריך לנפגע בעבודה- קצבת נכות

מדריך לנפגע עבודה- קצבת נכות

כאן נפרט מהן זכויותיו של מי שנותר נכה כתוצאה מתאונה בעבודתו, וכיצד משרדנו יוכל לעזור לו בהליך הגשת תביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה.

מי שנפגע בעבודה והמל"ל קבע לו אחוזי נכות, עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מדי חודש, או לחלופין לקבלת מענק כספי חד פעמי.

חשוב לציין- נפגע מעבודה שרוצה לקבל קצבת נכות מעבודה חייב קודם לכן להגיש תביעה על דמי פגיעה.

למה אני זכאי?

מי שקיבל דרגת נכות מעל 20%, זכאי לקבלת קצבה חודשית.

מי שדרגת נכותו קבועה והיא בין 9% ל-20% זכאי לקבלת מענק חד פעמי.

הליך הגשת התביעה וקביעת אחוזי הנכות בוועדה הרפואית

משרדנו ימלא ויגיש את כל מסמכים למל"ל בשם התובע.

התובע יצטרך לצרף מסמכים רפואיים מכל סוג שהוא המעידים על הפגיעה (צילומים, בדיקות וכו').

מתי מגישים את התביעה לקבלת קצבה?

משרדנו ממליץ להגיש את התביעה בתום תקופת תשלום דמי הפגיעה ועד כשנה מהתאריך שבו הוכרה הפגיעה כתאונת עבודה.

במידה והתביעה מוגשת לאחר שנה מהתאריך שבו הוכרה הפגיעה כתאונה בעבודה עלול להיווצר שיהוי, מה שיגרום למל"ל להפחית את גובה הקצבה.

ועדה רפואית

לאחר הגשת התביעה, יקבל התובע זימון לועדה רפואית.

משרדנו ממליץ להביא לוועדה כל מסמך רפואי המעיד על הפגיעה ועל תאונת העבודה שחווה העובד, לרבות צילומים, בדיקות וכו'.

עו"ד ממשרדנו ילווה את התובע לוועדה ויציג בשמו את טענותיו.

שלבי הדיון בוועדה

שלב ראשון- עו"ד ממשרדנו יציג את טענותיו של התובע ובעצם יספר את תאונת העבודה לפרטים. כמו כן, הוא יציג גם את הקשיים של התובע שנוצרו בעקבות התאונה.

מומלץ לומר אין צורך לציין את הכאבים שמהם סובל התובע, היות שכאבים וסבל אינם מעניקים אחוזי נכות.

בדיקה רפואית

רופא המל"ל יבדוק את התובע ויחליט האם יש צורך בבדיקה רפואית.

הבדיקה תתבצע תוך התייחסות לקשיים שעליהם הצביע התובע.

חשוב לציין כי רופא המל"ל יערוך את הבדיקה לצורך קביעת אחוזי הנכות, ולא לצורך טיפול רפואי כלשהו עבור התובע.

תהליך קבלת התשובות

בסיום הוועדה הרופא יצטרך לקבל החלטה בנוגע לאחוזי הנכות המגיעים לתובע (במידה ומגיעים).

יכול להיות כי הוועדה תבקש מהתובע להמציא מסמכים רפואיים נוספים בנוגע לפגיעתו, או לחילופין תחליט שעל התובע לבצע בדיקות רפואיות נוספות.

מה אומרים אחוזי הנכות?

מי שהמל"ל קבעו לו 0% נכות, אינו זכאי לקצבה.

למעשה רק מגובה 9% ישנה זכאות.

במידה והוועדה החלטה כי מצבו של התובע הוא זמני ויכול להשתנות, תיקבע לו דרגת נכות זמנית, עד לשנה ככל היותר, ולאחר מכן הוא יוזמן לוועדה רפואית נוספת שתבחן את מצבו.

ערעור

נפגע אשר לא מרוצה מהחלטת הוועדה הרפואית בעניינו רשאי לערער על ההחלטה.

משרדנו יגיש את הערר עד כ-30 ימים מיום החלטת הוועדה. חשוב לומר כי המל"ל מאפשר להגיש את הערר עד כ-90 ימים מיום קבלת ההחלטה.

המל"ל יכול לערער בעצמו על החלטת הוועדה הרפואית, מה שיכול להיות לפעמים לטובת התובע.

חשוב לדעת- במקרה ובו התובע מבקש לערער על ההחלטה, ייתכן מצב שבו הוועדה הרפואית תבחר להפחית את אחוזי הנכות.

הרעה במצב בריאותי

תובע שקיבל אחוזי נכות וחלה הרעה במצבו הבריאותי, רשאי לבקש התכנסות ועדה מחודשת בנוגע למצבו.

במקרה ולתובע חלה הרעה במצבו הרפואי, משרדנו יגיש את הבקשה לדיון מחודש עד כחצי שנה מיום החלטת הוועדה הראשונה.

כיצד מחושבת קצבת הנכות?

הסכום המקסימלי אותו ניתן לקבל הוא 34,234 שקלים, בהתאם לאחוזי הנכות של התובע.

לדוגמה, שמי שנקבעו לו נכות יקבל 50% מגובה הקצבה. תשלום הקצבה מגיע לתובע שהוא בעל 20% נכות קבועה או נכות זמנית.

חשוב לציין כי במידה ולתובע ישנה הכנסה חודשית כלשהי היא אינה תשפיע על גובה הקצבה שהוא אמור לקבל.

לפרטים נוספים בנוגע לאופן חישוב שיעור הקצבה ניתן להיכנס לאתר המוסד לביטוח לאומי.

מענק נכות

מי שהגיש תביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה ולא נמצא זכאי, משרדנו יוכל לעזור לו בבדיקת זכאות לקבלת מענק נכות חד פעמי.

גובה מענק נכות יהיה עד פי 43 מגובה הקצבה החודשית. זכאים למענק רק אלו שנקבעה להם נכות בגובה 9%-20%.

לפרטים נוספים בנוגע לאופן חישוב המענק ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי.