[email protected]

נפגעתי בתאונת עבודה- מה הזכויות שלי?

נפגעתי בתאונת עבודה, מה הזכויות שלי?

נפרט כאן מהן הזכויות המגיעות לעובד אשר נפגע במהלך עבודתו וכיצד משרדנו יוכל לעזור לו בתהליך הגשת תביעה לקבלת דמי פגיעה.

עובד אשר נפגע במהלך עבודתו עשוי להיות זכאי לדמי פגיעה, לפני כן נבהיר מהי תאונת עבודה ומי נחשב בהתאם לחוק כזכאי לפיצוי:

סעיף 75 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מי זכאי לביטוח כאשר הוא נפגע בעבודתו:

  1. (א)  אלה המבוטחים לפי פרק זה:

(1)   עובד, למעט שוטר כמשמעותו בחוק המשטרה, סוהר כמשמעותו בחוק שירות בתי הסוהר ועובד שירותי הבטחון כמשמעותו בסעיף 63א לחוק שירות המדינה;

(2)   עובד עצמאי, למעט מי שנמנה עם סוג אנשים שהוצאו מכלל עובדים עצמאיים, לענין סעיף זה, בתקנות ולאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווח

 

מי זכאי בהתאם לחוק לפיצוי?

עובדים שכירים ועובדים עצמאים ששולמו עליהם או ששילמו בעצמם דמי ביטוח לאומי.

פגיעה בעבודה מסווגת בדרך כלל לשלושה מקרים:

1.תאונת עבודה – פגיעה במהלך העבודה, בדרך לעבודה או חזרה ממנה.

2.מחלת מקצוע – מחלה שנוצרה ומופיעה במחלות המוכרות ע"י הביטוח הלאומי.

3.מיקרוטראומה – נגרמת כתוצאה מפעולות ספציפיות חוזרות ונשנות ולאורך שנים במהלך העבודה.

טיפול רפואי לנפגע עבודה

עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבלת טיפול רפואי.

מי שבדרך כלל מעניק טיפול רפואי לנפגע הוא קופת חולים או בית חולים שנמצאים בסמוך לאיזור.

עובד שנפגע במהלך עבודתו ולא יכול לחזור לעבודתו באותה המשרה יכול לקבל פיצויים מהמל"ל.

העובד יצטרך להעביר למשרדנו אישור רפואי המודיע כי בעקבות התאונה הוא אינו מסוגל לעבוד וכל מסמך רפואי אשר מעיד על הפגיעה ועל ההשלכות בעקבותיה, ומשרדנו ידאג להגיש את כל המסמכים בשמו למל"ל בהליך המתאים לצורך קבלת דמי הפגיעה.

לכל נפגע ישנה זכאות לקבלת דמי פגיעה עד 13 שבועות, בכפוף לאישורים רפואיים.

דמי הפגיעה מחושבים בסך של כ-75% משכרו של העובד.

את התביעה לדמי פגיעה משרדנו יוכל להגיש עד כשנה מיום האירוע. במידה והתביעה תוגש לאחר תקופת הזמן האמורה הדבר עלול לפגוע בסיכויי הזכאות של העובד לקבלת דמי פגיעה ובהקטנת אחוזי הנכות שהוא עשוי לקבל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו לכל שאלה או ייעוץ בנושא זה.