[email protected]

פסיקה חדשה – יחסי עובד מעביד

ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים:

התובעת גב' אסנת בר הגישה תביעה נגד מרכז גלאי בע"מ העוסק באבחונים דידקטיים.  כידוע הנטל להוכחת יחסי עובד מעביד מוטל על כתפי התובע ונטל זה לא הורם,  ביה"ד האזורי לעבודה יישם את ה"מבחן המעורב" לקיומם של יחסי עובד מעביד:

"בבסיס מבחן זה נמצא מבחן ההשתלבות על שני פניו: הפן החיובי והפן השלילי. בצידו של מבחן ההשתלבות נמצאים מבחני משנה כגון כפיפות, אופן הפיקוח על ביצוע העבודה, הסכמת הצדדים לגבי אופן ההעסקה, צורת תשלום השכר, אופן ניכוי מס הכנסה, תשלומים לביטוח לאומי ולמס ערך מוסף, ביצוע העבודה באופן אישי ועוד".

ביה"ד קבע בין היתר כי התובעת יכלה לבצע במקביל אבחונים דידקטיים באופן עצמאי, הציגה את עצמה כעצמאית, קבעה את שעות עבודה לבדה ללא דיווח, לבסוף ביה"ד דחה את התביעה לקיומם של יחסי עובד מעביד והטיל הוצאות בסך 40,000 ₪ על התובעת.

למשרדנו ניסיון רב בתחום זה. בתביעות נגד מעסיקים או כאשר מעסיקים מבקשים להתגונן נגד תביעות של יחסי עובד מעביד. אנו ממליצים להתייעץ כבר בשלבים הראשונים על מנת לצמצם חשיפה.

 

סע"ש 8600-12-19