[email protected]

צבע את המצלמה וצפה בסרטים במסגרת שעות העבודה – האם ישללו לו פיצויי פיטורים?

בעניין סעש (נצ') 39012-01-17‏ ‏ מרואן זועבי – רותם טרקטורים וציוד בע"מ הודה העובד כי צבע בטוש עדשת מצלמה שהייתה מוצבת במשרד על מנת למנוע את צילומו. בית הדין קבע כי צביעת עדשת המצלמה אמנם אינה נזק חמור לציוד וניתן לתקנה בקלות יחסית, כפי שאף נעשה בפועל, אך יש לזכור כי צביעת העדשה פוגעת בתפקודה של המצלמה ומבטלת את משמעותה המרתיעה והמתעדת. הנזק הפיזי לרכוש הינו מזערי, אך הפגיעה בתפקוד הינה משמעותית. למסקנה פסק כי מדובר בעבירת משמעת מצדו של התובע.

עוד,  התובע הודה גם כי צפה בסרטים למבוגרים במשרד וכי מחק לאחר מכן את היסטוריית הגלישה מהמחשב.

בית הדין פסק כי אין ספק כי אלו מעשים שאין מקומם במקום עבודה, והם מהווים הפרת משמעת חמורה מעבר לדיווח שקרי של שעות עבודה מטעם התובע על שעות אלו. במילים אחרות, התובע דיווח ביודעין על שעות עבודה אשר בהן לא עבד בפועל, דבר המהווה הפרת משמעת.

 

נפסק, כי "שלילת פיצויי פיטורין ותמורת הודעה מוקדמת נעשית במשורה, במקרים הקיצוניים ביותר"; באשר "הפיטורים כשלעצמם, אף תוך כדי תשלום פיצויי פיטורים, הם עונש".

מכלול השיקולים: האם הפרות המשמעת הוכחו ביחס לאירוע אחד, או הוכחו הפרות משמעות חוזרות, האם התובע הוזהר בגין הפרות שכאלה, האם עד לאירועים אלו היה התובע עובד שזכה לאמון מעסיקו, האם מדובר בעובד בכיר והפרות המשמעת נעשו בפני עובדים אחרים, אשר השפעתו על עובדים אחרים רבה. האם לאחר הפרת הוראות מנהלו הישיר המשיך התובע להיות מועסק, והאם לשביעות רצון מעסיקיו.

במקרה דנן פסק בית הדין כי  משלא הוכח כי העובד גנב חומר גלם, הרי שאין הצדקה לראות את מעשיו ברף העליון של החומרה, אשר מצדיק שלילה מלאה של פיצויי הפיטורים ובהתחשב במכלול הנסיבות קבע בית הדין כי יש לשלול מחצית מפיצויי הפיטורים להם זכאי התובע.