[email protected]

נסיבות מזכות בפיצויי פיטורים

בעניין סעש (ת"א) 64487-07-17  ניב פאק – דורון מאור‏ פסק בית הדין, על פי דעת הרוב, כי טענת התובע כי התפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, בהתאם להוראת סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, שעה בה התפטר התובע בגין אי המצאת תלושי שכר, אי תשלום דמי הבראה, דמי חופשה, ואי תשלום גמול שעות נוספות, נתן למעסיקו הזדמנות לתקן את המעוות, והמעסיק בחר להבטיח שיבדוק את הטענות, הבטחות שהתובע חש שהן ריקות מתוכן לאור נסיונו של אחיו ונסיון העבר שלו.

 

הסעיף האמור מזכה עובד המחליט לעזוב "מחמת נסיבות אחרות שביחסי העבודה…" בפיצויי פיטורים. מהן אותן "נסיבות אחרות" כלשונו של סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, עליהם התבסס בית הדין?

 

"מונח זה פורש כמתייחס ל"נסיבות הקשורות למעביד או לגורמים אחרים הקשורים במקום העבודה". באופן זה ניתנת לעובד האפשרות לעזוב את מקום עבודתו, מבלי להינזק, כאשר מתרחש במקום העבודה דבר מה המצדיק, באופן אובייקטיבי, את עזיבתו.

 

במקרה אחר, סעש (ת"א) 56525-12-17‏ ‏ אדיר לחמני – ניטן תאי בע"מ, התובע ושאר העובדים במקום היו נתונים להשפלות, קללות ואלימות מילולית קשה. כל העדים אישרו אווירה קשה זו שהייתה בנתבעת. מנהלי הנתבעת לא עשו דבר על מנת למנוע מעשים אלו. משכך, פסק בית הדין כי לתובע קמה הזכות להתפטר מעבודתו כפי שנקבע בסעיף לחוק פיצויי פיטורים.

 

בסופו של דבר ההכרעה בשאלה האם עזיבת העובד את מקום עבודתו הייתה מוצדקת, אם לאו, תוכרע על פי קביעת מידת משמעותו של השינוי שבגינו החליט העובד לעזוב.

 

בחינת הדברים נעשית על פי אמת מידה אובייקטיבית, "אם כי זו מתרגמת בהכרח, גם להרגשה הסובייקטיבית של העובד".

עע (ארצי) 29196-11-17 אינה דוקטור – קלינור שירותים לישראל בע"מ [פורסם בנבו] (2019).