[email protected]

לא טרחתי לקרוא את החוזה לעומק – טענה מתקבלת?

משהוצג הסכם חתום קמה לחובת החתום חזקה כי ההסכם תקף ומחייב וכי כוונתו הייתה להתקשר בהסכם המחייב, שכן "חתימה על חוזה יוצרת חזקה בדבר הסכמתו הסובייקטיבית של החותם. ..".

ראו ע"א 685/88 קוטרמן נ' קרן תורה ועבודה ואח', פ"ד מז (2) 598). ע"א 6799/02 יולזרי נגד בנק המזרחי המאוחד בע"מ [פורסם בנבו] (17.12.03).

 

נפסק בסוגיה זו כי המבקש לסתור חזקה זו צריך להוכיח את גרסתו בראיות פוזיטיביות כאפשרות קרובה כי למרות שחתם על החוזה היה חסר גמירת דעת בעת החתימה.

ראו: ע"א 1513/99 הנ"ל [פורסם בנבו]  [1] וכן ע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' לופו [פורסם בנבו] [3].