[email protected]

פקיעת אשרה וגירוש מהארץ מזכות בפיצויי פיטורים

ההלכה הפסוקה דנה בנסיבות בהן קמה זכאות לפיצויי פיטורים בעת שנבצר מעובד זר להמשיך בעבודתו מחמת העדר אפשרות חוקית להמשך העסקה באמצעות אשרת עבודה כדין, מעצר ע"י משטרת ההגירה וכיוצ"ב.

 

בע"ע (ארצי) 1152/04 דודאי נגד ניקולאי סטיקה [פורסם בנבו] (8.3.05) פסק בית הדין הארצי ביחס לעובד זר כי זכאותו לפיצויי פיטורים קמה בעת שמעסיקו מודיע לו כי לא עלה בידו להשיג עבורו אשרת שהייה אשר מאפשרת המשך העסקתו כדין, שכן הודעה כאמור מביעה כוונה מפורשת שלא להמשיך העסקתו (ור' גם ע"ע (ארצי) 1511/02 ארמילנדה לאחיאטו נגד עזבון המנוחה ויקטוריה בן בנימין ז"ל [פורסם בנבו] (24.3.05)).

 

בע"ע 145/07 אוגוסטין גדיק נגד אהרון המל, [פורסם בנבו] (9.12.2007) נפסק כי קמה לעובד זר זכאות לפיצויי פיטורים עם גירושו מהארץ, שכן דומה המצב לחוזה לתקופה קצובה אשר בא לקיצו.

 

בע"ע (ארצי) 207/08 עז-רום מפעלי מתכת בע"מ (בפירוק) נ' עיצאם מוחמד אשכנתא ו-87 אחרים [פורסם בנבו] (13.1.12) דן בית הדין הארצי בטענת סיכול חוזה ופסק "גם נסיבות חיצוניות אשר כתוצאה מהן לא ניתן היה להמשיך בהעסקתו של עובד זר, מחמת שלא ניתן היה להשיג עבורו אשרת עבודה (ע"ע 1179/04 דוד דודאי – ניקולאי סטיקה, [פורסם בנבו] פד"ע מ' 614 (2005); להלן – עניין דודאי); מחמת שנעצר על ידי משטרת ההגירה (ע"ע 145/07 אוגוסטין גדיק – אהרון המל, [פורסם בנבו] מיום 9.12.2007; להלן – עניין גדיק); או מחמת שהשתנו הכללים החוקיים המאפשרים את העסקתו (עניין אילינדז) – לא הוכרו בפסיקה כסיום עבודה מחמת "סיכול" אלא כ"פיטורים"".

 

זכאות לפיצויי פיטורים שקמה לעובדים במעמדו של התובע, בנסיבות של פקיעת אשרת שהייה והתייצבות במתקן חולות הוכרה גם בפסיקת בתי הדין האיזורים (ר' לדוגמא סע"ש 9388-05-16 איברה בירהה נגד אפיקים שירותי ניהול בע"מ [פורסם בנבו] (25.7.18), כבוד השופטת טרכטינגוט, סע"ש 28718-10-15 SAMHAT WOLDO נגד קפלן את לוי [פורסם בנבו] (26.9.17), כבוד השופטת דגן-טוכמכר, סע"ש 29626-04-14 DAWOUD ISTK נגד שאול עקיבא [פורסם בנבו] (10.3.16), כבוד סגן הנשיאה (כתוארו אז) השופט שמואל טננבוים וסע"ש 7422-06-15ABDALLA  נגד המאה העשרים ואחת [פורסם בנבו] (13.4.17), כבוד השופט אלעד שביון).