[email protected]

דבר גילוי ההיריון בראיון העבודה

בע"ע 363/07 שרונה ארביב – פואמיקס בע"מ (לא פורסם, 26.5.2010, להלן גם פסק דין ארביב), נדון מקרה בו עובדת נמנעה מלגלות את דבר הריונה בראיון העבודה ופוטרה לאחר כחודשיים וחצי בסמוך לאחר שהודיעה כי היא בהריון.

בית הדין דן בעניין חובת הגילוי של מועמדת לעבודה בדבר הריונה, שאלת תום הלב באי גילוי עובדה זו, ומידת הרלוונטיות של ההריון לעבודה אליה המועמדת מבקשת להתקבל.

וכך נפסק:

א.  בשאלה העובדתית בדבר הסיבה לפיטוריה של העובדת קבע בית הדין כי יש קשר בין הפיטורים לבין ההריון ועמד על "מודל ההכתמה", אשר לפיו די בכך שההחלטה בדבר הפיטורים נשענה בחלקה בלבד על שיקול פסול כדי להביא למסקנה כי ההחלטה מפלה והפיטורים בוצעו שלא כדין (ראו פסקה 19 לחוות דעתה של השופטת רוזנפלד בפסק דין ארביב והמקורות המצוטטים שם).

ב. בית הדין עמד על האיזונים הנדרשים בין האינטרסים המתנגשים – הזכות לפרטיות של העובדת אל מול פררוגטיבת הניהול של המעסיק, ובמסגרת זו נדרש איזון בין חובת הגילוי המוגברת של מועמד לעבודה המבוססת על חובת תום הלב לבין הגנה על פרטיותו, איזון שהוכרע על בסיס רלוונטיות המידע אם לאו.

ג. באשר לעניינה של העובדת, בית הדין התייחס לאופי העבודה אליה היא ביקשה להתקבל (מזכירה בחברת סטארט-אפ קטנה) וקבע כך:

"בנסיבות שכאלה, בהן למידע בדבר ההיריון אין כל רלוונטיות בקשר למשרה שבה מדובר, ממילא אין חובה "לגלותו" למעסיק הפוטנציאלי. באי גילויו של הפרט הזה, אין משום חוסר יושר המצדיק טענה או טרוניה מצידו של המעסיק כלפי העובדת. בהסתמכות מנהל החברה בהחלטת הפיטורים על  אי גילוי דבר ההיריון, נמצא המנהל מפלה את העובדת בפיטוריה, מחמת הריונה".

ד. למען הסר ספק נזכיר כי אין צורך בהוכחת כוונה במעשה ההפליה, שכן המבחן לקיומה או אי קיומה של הפליה הוא אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. המניע אינו המכריע בנדון, ולצורך קביעת קיומה של הפלייה יש לבחון את התוצאה הסופית כפי שהיא מצטיירת במציאות החברתית.

ה. יצוין, כי הנשיא אדלר בחוות דעתו בפסק דין ארביב הרחיב בעניין החריגים אשר בהתקיימם ההריון הוא עובדה רלוונטית למשרה המוצעת, והגילוי מתחייב מאופיים או מהותם של התפקיד או המשרה וכלשונו:

"המדובר למשל בסוג משרה שעובדת בהריון אינה יכולה לבצע בשל מגבלות פיסיות הקשורות בהריון (הרמת משאות כבדים, חשיפה לקרינה וכד'), "בפרוייקט" שנסמך במידה רבה על עבודתה של המועמדת בתקופה שלאחר תחילת עבודתה, כך שיציאתה לחופשת לידה תגרום למעסיק נזק חריג, או במועמדת שנשכרת לתקופת זמן מוגדרת על מנת למלא מקומו של עובד אחר.

במקרים מעין אלה, חובת תום הלב המוטלת על הצדדים ליחסי עבודה, לרבות במשא ומתן לכריתת חוזה עבודה, תחייב לדידי גילוי של ההיריון למעסיק בראיון העבודה, גם בשלבים הקודמים למועד הקבוע בסעיף 10 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954".

 

לכן, דבר גילוי ההיריון משתנה ממקרה למקרה ותלוי באופי ותפקיד העבודה כאמור.