[email protected]

תנאי העבודה צריכים להיות ברורים ומפורשים

על מעסיק לדעת שגם אם לו תנאי העבודה ברורים, יתכן ולעובד הם אינם ברורים ולא בכדי הדין מחייב אותו לפרש באופן ברור ביותר את תנאי העבודה.

בפסק דין סע"ש 10462-11-16 צחי שינדלר נ' למ אריקסון ישראל בע"מ:

החברה טענה שבחוזה העבודה מול העובד יש הפניה לתכנית תמריצים שמופיעה באתר החברה, שם נכתב שהשלמת שנת עבודה הכרחית לקבלת בונוס כלשהו. טענתם נדחתה, וכן נפסק:

"אין בידינו לקבל טענה זו כעמידה בדרישה מהמעסיק להביא לידיעת העובד את תנאי עבודתו ושכרו באופן כתוב, פרטני ומפורש, בין היתר לאור חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה… לא שוכנענו כלל, כי אכן נקבעה מדיניות ברורה שכזו ו/או כי המעסיק נהג על פיה באופן דווקני במשך שנים, ובוודאי שלא הובאה לידיעת העובדים, לרבות העובד, באופן ראוי וברור"

בפסק הדין חייב בית הדין את החברה בתשלום ע"ס 150 אלף ₪

[ניתן ביום 13/11/19]

לכן, על המעסיק לשים לב שתנאי העבודה ברורים ומפורשים לעובד. שאם לא כן, הוא חשוף לתביעה ותשלום פיצויים לעובד.