[email protected]

תלמיד שנפגע במהלך החלקה על הקרח

תאונה התרחשה בשנת 2016, כאשר התובע נחתך באגודל מהסכין שבתחתית נעלי ההחלקה.

על פי גרסת התובע, המורה דרבנה אותו להחליק אף שלא היה מיומן ולא רצה בכך. בשלב מסוים, ביקשה אחת המורות בשכבה ממנו ומחברו לעמוד יחד ולהצטלם. הוא עמד ליד חברו ואחז בו, חברו זז והתובע החליק על הרצפה ונחתך באגודל מהסכין שבתחתית נעלי ההחלקה ונותר עם 10% נכות.

לאחר שנה וחצי הגיש התובע תביעה כנגד פארק הקרח, בית הספר ומשרד החינוך. בכתב בתביעה טען כנגד הפארק שלא הדריכו ולא דאגו לכמות משגיחים מספקת בכדי למנוע נזקים מעין אלו, כנגד בית הספר טען שלא וידאו שהוראות הבטיחות מתקיימות, וכנגד משרד החינוך שלא וידא שבית הספר מיישם את הוראותיו.

הנתבעים מצידם הכחישו את אחריותם, הפארק טען שהתובע הפר את ההנחיות כשעמד ליד חברו להצטלם, בית הספר טען שהמורה לא בקשה מהתלמיד להצטלם עם חברו ושהחלקה על הקרח היא פעילות מותרת הטומנת בתוכה סיכון טבעי, משרד החינוך טען שהוא אחראי להוציא את ההנחיות והנהלים ואין הוא צריך לוודא שכל בית ספר במדינה ממלא אחר הוראותיו.

בית המשפט קיבל את גרסת התובע ומצא לנכון להפיל אחריות על שלושת הגורמים המעורבים.

רשלנות הפארק בכך שלא הוכיח שדאג לכמות מספקת של משגיחים מטעמו ובנוסף לא התריע לבית הספר שישגיחו גם הם.

רשלנות בית הספר היא בכך שלא ביררו לפני שיש כמות משגיחים מספקת, לא התכוננו כראוי ולא גיבשו הוראות בטיחות ברורות לפני שיצאו לטיול עם שכבה שלימה למקום שכזה.

באשר לטענת משרד החינות קבע בית המשפט שאין די בכך שמפרסם נהלים כדי לצאת ידי חובה, אלא עליו לוודא שמדריכי הטיולים אכן מודעים להן ומיישמים אותם בשטח.

לתובע נקבע פיצויים של 362,618 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט על סך 90,000 שקלים.

 

בכל מקרה של חבלה או פגיעה, מומלץ לגשת לעורך דין מומחה לקבלת ייעוץ כוללני בכדי שתוכלו לקבל את מירב הזכויות המגיעות לכם.