[email protected]

צרידות – כתאונת עבודה

משרדנו ייצג מורה שעסק בהוראה במשך 38 שנה, לימד 6 ימים בשבוע ובמהלך השיעורים נדרש לדבר באופן רציף ואף להרים את קולו (תיק מס' 47345-07-14).
המורה סבל מצרידות  ונמצאו יבלות על מיתרי הקול שלו.
משרדנו טען כי יש קשר סיבתי בין עבודתו של התובע לבין הליקוי  במתרי הקול ולפיכך יש לקבוע את נזק התובע כתאונת עבודה ע"פ תורת מיקרוטראומה.
בנסיבות העניינים, הבין הביטוח הלאומי כי לא יהיה מנוס אלא מלהסכים כי ימונה מומחה מטעם בית הדין אשר יבחן את הנטען על ידינו.
אכן, מונה מומחה מטעם בית הדין ומומחה זה קבע כי עיסוק התובע בהוראה במשך זמן כה רב ובאופן אינטנסיבי גרם לשחיקת המיתרים ולצרידות התובע בשיעור של 80%.
בהתאם לנסיבות אלו, הודיע הביטוח הלאומי כי איננו עומד על דחיית התביעה והכיר בתאונת התובע כתאונת עבודה.
יש ליתן תשומת לב כי בנסיבות דומות, בתיק אחר בו משרדנו לא ייצג את התובע, בל (ת"א) 43299-07-11 יוסי קלאוזנר נ' מל"ל, נדחתה התביעה מנימוקים שונים, לרבות הנרשם בכתב התביעה ע"י התובע וכיוצ"ב.
משרדנו ממליץ לפנות לליווי משפטי מומחה לנושאים אלו, כבר בשלב הראשוני, היות ויש השלכות משמעותיות לנכתב בכתב התביעה,  ולתיעוד המדויק של המצב הבריאותי במסמכים הרפואיים.