[email protected]

תאונת עבודה – חבלה וזכויות נגזרות

בפסיקה נקבע כי החבלה היא רכיב הכרחי להכרה בתאונה כ"תאונת עבודה. כך למשל, נפסק כי "תאונת עבודה" מורכבת מ'אירוע תאונתי' ו'חבלה' לגוף העובד כתוצאה מהאירוע התאונתי.

חשוב להכיר כי ביטוח נפגעי עבודה מקנה למבוטח זכויות שונות, ובכללן הזכות לדמי פגיעה ולקצבת נכות. אך גם את הזכות לריפוי ולשיקום.

לכן, בגדרן של חבלות שיביאו להכרה ב"תאונה" כב"תאונת עבודה" יבואו לא רק חבלות שהביאו לאובדן כושר עבודה, אלא גם אותן חבלות שהצריכו טיפול רפואי ושיקום. ואכן, כבר נפסק כי על מנת להוכיח "חבלה" על מבוטח להראות  "שמצויה עובדה בסיסית לקיום עילה לזכאות לדמי פגיעה או לטיפול רפואי מכוח פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי".

לסיכום, בהתאם לפסיקה שהובאה לעיל גם היזקקות לטיפול רפואי כתוצאה מתאונה מספיקה לצורך הכרה בתאונה כב"תאונת עבודה", ואין חובה כי המבוטח יהיה זכאי לדמי פגיעה דווקא על מנת שהתאונה בה נפגע תוכר ככזו.