[email protected]

קרן השתלמות – חובה?

קרן השתלמות, להבדיל מהפרשות לביטוח פנסיוני, היא זכות נלווית הסכמית שאינה קוגנטית.

עוד, להבדיל מהפרשות לביטוח פנסיוני, אשר צריכות להיעשות על בסיס כל הרכיבים הרלוונטיים לחישוב פיצויי פיטורים, אין מניעה כי הפרשות לקרן השתלמות ייעשו על בסיס סכום נמוך יותר מהשכר הקובע (כל עוד אין קביעה אחרת בחוק, הסכם קיבוצי או צו הרחבה).

כך נפסק על ידי בית הדין הארצי: "בניגוד לחובה הכללית המוטלת על מעסיקים לבטח את עובדיהם בהסדרי ביטוח פנסיוני מקיפים, לא מוטלת חובה דומה במרבית ענפי התעסוקה על העברת תשלומים לקרן השתלמות ולא קיים הסדר מינימום במתכונת צו ההרחבה הפנסיוני. עצם קיומה של חובה כאמור, היקפה ושיעורי התשלומים הם לפיכך פועל יוצא של המערכת ההסכמית החלה על המעסיק ועובדיו".

ע"ע (ארצי) 25181-03-19 מלונות הכשרת הישוב בע"מ – שני בן עמי, מיום 4.3.2021.