[email protected]

קרוסלת תלייה – היא דבר מסוכן

שימוש מסוכן של שני נערים על קרוסלה שהסתיים בנזק גדול, כתוצאה  משימוש לא נכון  בקרוסלה, ולכאורה רשלנות שלהם – יתכן שיהיו זכאים לפיצוי?

סמוך לחצות הלילה, ביום 13.11.07, בת 15 שהתה עם חבר בירושלים. השניים עלו על מתקן המכונה "קרוסלת תלייה" – מתקן אשר המשתמשים בו נאחזים בידיהם במתלה המחובר לזרועות אופקיות, המצויים בגובה של כ – 2 מטר מעל הקרקע.

השניים הסתובבו על גבי המתקן. החבר סובב את המתקן במהירות באמצעות רגליו. בשלב מסוים, עזב החבר את המתקן. הנערה המשיכה להסתובב עליו במהירות עוד מספר שניות, איבדה את אחיזתה, ונפלה לקרקע. הנפילה  אירעה במקום המצוי מעבר לשטח שמתחת לקרוסלה ובסביבתה, ואשר היה מצופה בשכבת גומי, אשר נועדה לבלום את הנפילה.

בית המשפט קבע, מהירות הסיבוב של הקרוסלה הייתה גבוהה ובמידה משמעותית, מן הרף שנקבע בתקן.

הואיל ומדובר במתקן אשר השימוש בו במהירות גבוהה כרוך בסיכון משמעותי, ואשר לא כלל כל מנגנון אשר הגביל באופן פיזי את מהירות הסיבוב, התחייב בנסיבות העניין שילוט מתאים, אשר יתריע על הסיכון האמור.

המסקנה היא כי כמתקין שעשועים עליך בהחלט לצפות למרחוק במיוחד אירועים שונים ולהזהיר גם מפני האירועים הרחוקים הללו, כמו גם לתכנן את עצם המתקנים באופן שימנע ככל שניתן קרות נזקים שונים כאמור.

אם נפלת באולם אירועים, בקניון, או במקום העבודה, או שנפלת בעקבות רשלנות העירייה, המעסיק או כל גוף אחר, פנה למשרד עו"ד אשר אביטן ושות' המומחה בתחום הנזיקין. שים לב לתעד את מקום האירוע ואת מקום הפציעה מיד לאחר האירוע. בדוק אם המחדל תוקן ותעד זאת. רשום שמות של עדים אשר יוכלו להעיד על קרות האירוע. ופנה באופן מידי לטיפול רפואי למומחה בתחום תוך תשומת לב כי האירוע מתועד כראוי במסמכים הרפואיים. זכור לשמור קבלות ודאג לקבלת יעוץ משפטי נכון על מנת למקסם את הפיצוי לו הנך זכאי לפי דין.