[email protected]

קיזוז דמי הודעה מוקדמת ע"י המעסיק

צריך לדעת שככלל שעה בה המעסיק לא ביצע קיזוז דמי הודעה מוקדמת לעובד בזמן אמת, ניתן לראות בהתנהלותו משום ויתור על זכות הקיזוז והוא מנוע מלחזור בו רק משום שהוגשה כנגדו תביעה על ידי העובד.

(ר' בין היתר: ע"ע (ארצי) 41354-02-16‏ חנה ‏מלכה -טרייל סוכנויות בע"מ, ניתן ביום 9.1.2019)