[email protected]

קובץ מידע חשוב ליועצי המס וחשבי השכר

לכם, יועצי המס וחשבי השכר,

כמה נקודות חיוניות לשטף העבודה המוטל על כתפיכם, תוך כדי הצגת נקודות ראויות לתשומת לבכם על מנת להרחיב את הידע, לצמצם את החשיפה ולתרום רבותיכם.

 

הודעה על תנאי עבודה

 • אם נמסר לעובד הסכם עבודה בכתבכללו בו כל העניינים האמורים בחוק, אין חובה למסור הודעה על תנאי העסקה.
 • אם יש שינוי בפרטי ההודעה – חובה על העובד למסור הודעה על בתוך שלושים ימים.
 • שלא שאל מסר הודעה על חשוף לקנסות ותשלום פיצויים, ללא צורך בהוכחת נזק.
 • במצב בו עובד עבד אצל עובד לפני תחולת החוק בשנת 2002 תהיה חובת העובד למסור הודעה זאת תוך 30 יום מיום דרישת העובד בכתב.
 • שימו לב!! סעיף 5 לחוק הודעה לעובד קובע סנקציה באי מסירת הודעה
  15,000 ₪.
 • הודעה לעובד מחויבת להיעזר לפי חוק, אבל מעבר לכך יכולה לחסוך למספרים ומאות אלפי שקלים.
 • ההודעה גורמת להבהיר אלו סכומים סוכמו בין פנים, מסגרת ימי ושעות עבודה, מה כלול בשכר היסוד ומה לא, ברוטו ונטו.

ראיה חשוב

 • לגבי תלושי השכר, הפסיקה קבעה זה מכבר כי תלושי השכר מהווים ראיה בבקשה לאמור בהם, ועל המבקש את התוכנה מוטל נטל הראייה. חשוב לדעת מה ואיך לכתוב בתלוש השכר.

החובה ברישום תלושי שכר

 • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 קובע כי על מקצוע חלה חובה לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר.

אלו הפרטים שהחוק מחייב לרשום בתלושי השכר:

 1. פרטים לגבי העובד והעובד –

(א) שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו;

(ב) שם העובד, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, ומען מקום העבודה או עסקו של העובד.

 1. (א) תאריך תחילת העסקה.

(ב) ותק מצטבר אצל העובד או בעבודה, לפי הגבוה.

 1. לגבי עובד במשכורת – המשרה; לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר; לגבי עובד ששכר עבודתו לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו.
 2. תקופת השלום –

(1) התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר;

(2) מספר ימי עבודה ושעות במקום העבודה בעבודה שבעדה שולם השכר;

(3)        מספר ימי העבודה עובד עבד העובד בפועל שבעדה שולם השכר;

(4) מספר שעות העבודה בפועל של העובד בפועל שבעדה השכר; אם העובד נמנה עם עובדים בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, יש לציין זאת במפורש;

(5)        מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת השלום ויתרת ימי החופשה;

 • מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה; אם העובד מבוטח על ידי רופאו בביטוח דמי מחלה לפי סעיף 8 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, אין חובה לציין את יתרת תקופת המחלה הצבורה.

* לרשום ניצול ימי חופשה ותשלומם מידי חודש. * לרשום שעות וימי עבודה נכונים בכל חודש

 1. השכר ששולם לעובד –

(1) ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה;

(2) השכר הרגיל;

(3) תשלומים אחרים, נוספים על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת במיל ויתרת תגמול כאמור, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים למשל בפסקה זו את השלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם אם – את מספר היחידות שבעבורן שולם אם – הוא משולם לפי יחידות, ואת כמות התשלום;

(4) סך כל השכר והשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;

(5) סך כל השכר והשלומים האחרים החייבים מי ביטוח לאומי, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;

(6) סך כל השכר והשלומים האחרים המובאים בעניין זכויות הפנסיוניות או זכויות הזכויות האחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון;

שולם תשלום מהתשלומים המפורטים בפרט זה בעד תקופה שאינה התקופה המורה בפרט 4(1), יש לציין לגביו תשלום את התקופה שבעדה שולם.

 1. הניכויים –

(1) ניכוי מס הכנסה;

(2) ניכוי דמי ביטוח לאומי;

(3) ניכוי דמי ביטוח בריאות;

(4) ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו;

(5) כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו;

(6) סך כל הניכויים.

 1. תשלומי העובד בעבור תנאים לעובד, ומבקשים מחייבים לעובד, ואינם מנוכים לשכר העובד לעובד הפרשות העובד לקופת גמל.
 2. פרטי הפירעון –

(1) הגיע כוח (ברוטו) המגיע לעובד במועד השלום;

(2) הפעל לפעול (נטו) לתשלום;

(3) דרך תשלום השכר; לעניין שכר שלא במישרין, להתאים להוראות סעיף 6 לחוק, יש לציין את השבאמצעותו משולם השכר, ואם השלום באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר – מספר החשבון ופרטי הבנק.

 1. שכר מינימלי לחודש ושכר מינימלי לשעה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, המעודכנים לתקו התשלום; ואולם לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום לפי שנקבע סעיף 16 לחוק האמור, בהתאם לגילו של העובד.

 

 • מעבר לכך, על כל תלוש שנרשם בו רישום כוזב יכול בית הדין להשית קנס על השכר של 5,000 ₪ לכל תלוש.
 • עוד, נותנת אחריות אישית לנושא משרה בתאגיד לפיקוח על מסירת תלוש השכר רישום כל אלו.
 • מעבר לכך, אף משרד הכלכלה מבצע ביקורות על אלו. קנסות אלוצטר לשרות ומאות אלפי שקלים והכרת החוק בעניין זה בהחלט יכול לחסוך כסף וכן הבנה ברורה בין רב העובד לעובד לגבי תנאי העבודה.

 כדאי להכיר שבית הדין לעבודה יותר ויותר מורה על תשלום פיצוי בגין תלושי שכר על מנת למגר את התופעה בה מעסיק משלם לעובד שכר שונה או ללא פירוט והעובד מוצא את עצמו מהונאה מטעם מעסיקו .

ענינים נוספים

 • אלו רכיבים אפשר לכלול בשכר יסוד?
 • יחסי עובד מעביד- מבחנים והשלכות.
 • פיטורים והתפטרות (התפטרויות שמזכות בפיצויי פיטורים).
 • חידושי פסיקה.

 

לעיון בנושאים אלו ונושאים נוספים בתחום דיני העבודה ניתן לראות בלינקים הבאים:

 

באתר http://www.ovedetzot.co.il/

 

ובאתר משרדנו: http://avitan.co.il/

 

 

כמו כן, ניתן לראות בתקציר של הרצאתו של עו"ד אשר אביטן בדיני עבודה ביום עיון ליועצי מס

בלינק: https://www.youtube.com/watch?v=79t2FCunX6U