[email protected]

פקיעת הוויזה מהווה עילה לתשלום פיצויי פיטורים

הלכה פסוקה קובעת כי "העסקתם של עובדים זרים מהגרי עבודה מותנית מאז ומתמיד ברישוי ובקבלת היתרים מרשויות השלטון. מאז ומתמיד תלויה קבלת היתרי ההעסקה בתנאים שונים, בין כאלה הקשורים במדיניות כללית, החלה על כלל ענפי המשק או על חלקם, ובין כאלה הנוגעים למעסיק הספציפי מבקש ההיתר… על חברת הבנייה שהפסיקה להעסיק את העובד מכורח החלטת הממשלה והוראות הנוהל החדש, חלה חובה לשלם פיצויי פיטורים לעובדים עם הפסקת קשרי העבודה ביניהם"

בע"ע (ארצי ) 137-08 מטין אילינדז – פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנין בע"מ  (22.08.2010).