[email protected]

פיצויי פיטורים

מהם פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים הם כספים המשולמים לעובד שפוטר מעבודתו על ידי המעביד. לתקנות פיצויי פיטורים שתי מטרות, האחת, לתת לעובד אפשרות להתקיים בכבוד עד שימצא עבודה חדשה. השנייה, היא להגן על העובד וליצור הרתעה אצל המעביד מפיטורים שלא כדין.

מי זכאי לפיצויי פיטורים

באופן כללי ניתן לומר שעובד שפוטר על ידי המעביד זכאי לפיצויי פיטורים. העובד צריך לבדוק מה התנאים לקבלת הפיצויים ומהם זכויות הפיצויים התקפות לגביו על מנת שיוכל להגיש תביעת פיצויים.

פיצויי פיטורים למתפטר

אתה מקרים בהם המתפטר זכאי לפיצוי פיטורים, כאילו פוטר על ידי המעביד. לדוגמא: עובד אשר התפטר עקב מחלה או מחלה קרובה משפחה, עובד שהתפטר עקב גיוס לצה"ל, עובד המתפטר עקב העתקת מקום מגורים, הורה המתפטר על מנת ברך הנולד ועוד… כדאי לבדוק זכאות לפיצויי פיטורים בהתפטרות.

הלנת פיצויי פיטורים

יום תשלום פיצויי פיטורים הוא יום סיום יחסי עובד מעביד. בתנאים שלא מוטלת על העובד לסיים מטלה כל עבור המעביד. עד 15 יום אין פיצויי הלנה, מעבר הקצבה ישלם עבור הלנת פיצויי פיטורים, בנוסף לדמי פיצויי פיטורים הפרשי הצמדה + אחוזים.

מס על פיצויי פיטורים

כספי הפיצויים מחויבים בתשלום מס. כדי לא לשלם מס הכנסה על פיצויי הפיטורים חובה להתייעץ עם עורך דין המתמצא היטב בדיני עבודה ובכללם פיצויי פיטורים.

אישור אישור ובאישור של פקיד שנודע להגדיל את הפמס על פיצויי פיטורים לעד 150% מהכורת הקובעת לפיצויים ואף יותר על ידי הגשות מיוחדות.

חישוב פיצויי פיטורים

חישוב פיצויי פיטורים לרוב פשוט, סכום הפיצויים המגיע לעובד הוא:

 

חישוב פיצויי פיטורים לרוב פשוט, סכום הפיצויים המגיע לעובד הוא:

 

  • עיקרון היסוד בחוק פיצויי פיטורים ותקנות פיצויי פיטורים הוא שגובה פיצויי הפיטורים מחושב על בסיס שכרו האחרון של העובד.
  • לדוגמא: עבד 16 שנה. התחיל בשכר של 8,000 ₪ וסיים בשכר של 10,500 ₪. יעמוד תשלום פיצויי פיטורים ע"ס 10,500 ₪ * 16 שנים = 168,000 ₪.
  • צריך לשים לב שחלק מהכספים ככל הנראה כבר הופרשו לקופת העובד מן הסכום האמור יש לנכות את מה שפרש לעובד לקופה ברכיב של 'הפרשות לפיצויים'.
  • אם העובד חתום על סעיף 14 הוא כבר מקבל את פיצויי הפיטורים לקופה.
  • צריך להכיר שלחישוב הזה יש גם חריגים, לדוגמא כאשר היה שינוי מהותי  של השכר שחל בתקופת עבודתו של העובד. יודגש אין מדובר בהבדיל משינויים וקידומים בתפקיד ובשכר החלים על הרגיל בעבודתו של העובד במשך תקופת העבודה או הפחתה .
  • תקנה 6 לתקנות פיצויי פיטורים קובעת כי במקרה שחל בשכרו של העובד  שינוי זמני , יחושב השכר האחרון לפי שכר העובד תוך התעלמות משינוי זמני שחל בשכרו של העובד (הנה בהגדלה והן בהפחתה), להבדיל משינוי קבוע בשכרו של העובד.

חישוב פיצויי הפיטורים יכול להיות מורכב עדיף שנקבל ייעוץ מעורך דין בתחום דיני העבודה ובכללם פיצויי פיטורים.

למאמר שלילית/הפחתת פיצויי פיטורים