[email protected]

פגיעה באלות במפגינים – מקובלת?

בחודש דצמבר 1997 שבתו עובדי התברואה בעירית תל אביב. עובדי התברואה, ובכללם הנפגע, נקטו בפעולות מחאה כנגד כוונת העירייה להשתמש בשירותי קבלנים פרטיים לצורך ביצוע עבודות ניקיון בעיר.

במהלך המחאה, מר יעקב בכשיזאדה, עובד אגף התברואה, הוכה באמצעות אלה ע"י אחד המאבטחים שנשכרו ע"י העירייה ונפגע בידו.

בית המשפט פסק כי משהוחלט שיעשה שימוש באלות לצורך הגנה על עובדי הקבלן ועל המאבטחים עצמם, נוכח התנהלותם של עובדי אגף התברואה, ומאחר ומדובר באמצעי הגנה אלים אשר עלול לגרום לפגיעה קשה, היה על החברה המאבטחת להדריך את עובדיה באופן ספציפי ופרטני לגבי השימוש באלות ולהורות למאבטחים כי שימוש באלות יעשה אך ורק בלית ברירה וכמוצא אחרון במקרים בהם נדרש הדבר כדי להגן על עובדי הקבלן או המאבטחים וכאשר אין אפשרות אחרת, אלימה פחות, אשר יכולה להשיג תוצאה דומה.

לסיכומו של דבר, פסק בית המשפט כי השימוש באלות היה בלתי סביר בנסיבות העניין וכי ניתן היה להגן על עובדי הקבלן ועל המאבטחים עצמם באמצעים אחרים שאינם כה אלימים. האחריות לשימוש באלות, ופציעת הנפגע, מוטלת איפא, על החברה המאבטחת, אשר ציידה את מאבטחיה באלות, והורתה להם להפעילם, מבלי שהגבילה את השימוש למצבי חירום קיצוניים בלבד, ולצורך פגיעה גופנית מיידית ובלתי נמנעת.

 

 

ראו תא (ת"א) 67489/04 ‏ ‏ המוסד לביטוח לאומי נ' קודקוד אבטחה ורפואה בע"מ.