[email protected]

עורך דין נזיקין בתל אביב

תלמיד כיתה י"ב נפצע מדלת בית הספר העשויה זכוכית. למעט העובדה שהוא מבוטח בתאונות אישיות, יש לבדוק האם יש אחריות לבית הספר? מה חשוב לבדוק לפני הגשת תביעה בעניין?

חובה לבדוק האם יש נזק, האם יש חובת זהירות על הגוף הנתבע והאם בית הספר התרשל.

צריך לדעת לפני הגשת התביעה, יש לבחון אם בית הספר הפר חובות חקוקות שונות, לדוגמא, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך. פניה משרד עו"ד לנזקי גוף בתל אביב תתרום לסיכויי ההצלחה.

במקרה דנן לדוגמא, אוסרים חוזרי המנכ"ל התקנת זכוכיות שאינן בטיחותיות בדלתות בתי ספר.

עוד צריך לדעת שיש לבחון האם קיימים הוראות שונות במסגרת תקנון התכנון והבנייה.

לדוגמא, במקרה דנן הפר בית הספר את תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, המחייבות בהתקנת זכוכית תקנית לפי התקן הישראלי.

די היה באמור כדי שבית המשפט יקבע כי בית הספר הפר את חובת הזהירות כלפי התלמיד הנפצע. בית המשפט אף קבע כי היה על בית הספר לדעת כי הצבת דלת זכוכית שאינה בטיחותית בנתיב כניסה מרכזי לבית הספר מהווה סיכון מוחשי וממשי כלפי באי בית הספר.

עוד יש לציין כי בית המשפט העיר כי אין בבדיקת הבטיחות השנתית שהתבצעה מטעם משרד החינוך כדי לפטור את בית הספר מדיווח וטיפול במפגעים בטיחותיים.

כך בוחנים אנו תיק שמגיע לפתחנו. עורך דין נזקי גוף בתל אביב חייב להיות עם גישה למסמכים אלו על מנת לדעת על פי אלו חוזרים לתבוע את הגוף שהתנהל ברשלנות.

בנוסף לכך, קבע בית המשפט כי על העירייה היה לפקח על תקינות מבני בית הספר ומתקניו. ראו: ע"א 862/80 עיריית חדרה נ' זוהר, פ"ד לז(3) 757 (1983), ע"א 7008/09 ג'אבר עדנאן עבד אל רחים נ' עבד אל קאדר [פורסם בנבו] (7.9.2010) (להלן: "עניין ג'אבר").

במקרה דנן, קבע בית המשפט כי אין אחריות על המדינה, היות והמדינה ורק במקרים בהם קיימה המדינה פיקוח, מצאה ליקויים בטיחותיים ולא פיקחה אחר תיקון הליקוי אזי קובעים אחריות מצידה. בנושא זה ראו גם: ע"א (מחוזי חיפה) 3699-10-09 מ"י – משרד החינוך התרבות והספורט נ' ליעד שובל [פורסם בנבו] (20.2.2011).

הדבר מלמד אותנו, עו"ד נזקי גוף בתל אביב, כי יש לדרוש לקבל העתק תכתובות בין משרד החינוך לרשות המקומית, על מנת לדעת באם ידע על ליקוי ולא פיקח אחר תיקונו.

לסיום, בית המשפט קבע כי בית הספר אחראי בשיעור של 60% לנזקיו של התובע והעירייה בשיעור של 40%.

בנוסף, לעניין האשם התורם של התובע, לאור העובדה כי נקישות התובע על הדלת היו מעבר לרגילות וגרמו להתנפצות הזכוכית, וזאת למרות היותו קטין במועד הפציעה, אך מאידך, מכיון שהיה על סף בגירות (תלמיד כיתה י"ב) ובעל שיקול דעת ואחראי, קבע בית המשפט כי מוטל על התובע אשם תורם בשיעור של 40%.

לקריאת פסק הדין המלא – ראה תא (חי') 11083-12-09‏ ‏ פלוני נ' עמל 1 – בית הספר המקיף העירוני‏.

לעניין אשם תורם של קטין ראו ע"א 2061/90 אילנה מרצלי נ' מדינת ישראל, פ"ד מז(1) 802 (1993), שם נקבע מפי כב' השופט מ' חשין כי (סעיף 31 לפסק הדין) "אכן, גם קטין – קרי, לענייננו: תלמידה בת ארבע עשרה – חייב לשמור על ביטחונו הוא, ובחודלו עשוי הוא להתחייב באשם תורם.… ". ראו עוד ע"א 6111/03 בנימין שרוגו נ' בית הספר כנסת יהודה (21.11.05); ע"א 5118/92 חברת אלטריפי ללתעהודאת אלעאמה בע"מ נ' איאד זיין טאהר סלאיימה, פ"ד נ(5) 407 (1997).

אנו, עו"ד נזיקין בתל אביב, פועלים רבות כנגד בתי ספר, רשויות מקומיות ומדינת ישראל, על מנת לדאוג שהתלמידים יפוצו על פציעתם, ויותר חשוב, על מנת שלא ישנו תקלות אלו והמקומות שאליהם אנו שולחים את ילדינו, יהיו שמורים ובטוחים כמו שכל הורה מצפה וחש אחריות לזה.