[email protected]

עורך דין ביטוח לאומי בתל אביב

במהלך "ליגת באולינג" שאורגנה על ידי מקום העבודה נפגע עובד בברכו השמאלית ונגרם לו קרע במיניסקוס ? האם נחשב האירוע כ"תאונת עבודה" או לא?

החוק מגדיר "תאונת עבודה" כאשר התאונה אירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו.

אך צריך לדעת שהעניין נבחן באופן מהותי וגם אם התאונה אירעה מחוץ למקום העבודה או למהלך העבודה השגרתי יכול להיות שתוכר כפגיעה בעבודה.

בעולם העבודה המודרני הכירה הפסיקה בכך שמקום עבודה אינו נמדד רק בפעילותו היצרנית או הכלכלית אלא מהווה מרקם כולל של יחסי עבודה ותרבות ארגונית, ובנסיבות מתאימות – גם פעילות רווחה, נופש, ספורט, תרבות או השתלמות נחשבות כ"פעילות נלווית לעבודה". ראה עב"ל 35152-11-10 אירנה זגורי – המוסד לביטוח לאומי, [פורסם בנבו] מיום 3.12.12.

אבל, לשם כך, נדרש לראות קשר סביר בין הפעולה הנלווית לבין העבודה (עב"ל 195/97 עזבון המנוחה חיה גרוסמן ז"ל – המוסד לביטוח לאומי, [פורסם בנבו] מיום 6.9.01; עב"ל 5452-01-12 עפרה מזרחי – המוסד לביטוח לאומי, [פורסם בנבו] מיום 31.1.13).

כך לדוגמא, נפסק על פעילויות ספורט כפעילות נלווית לעבודה, למשל, כאשר המעסיק זקף את זמן ההשתתפות ב"ליגה למקומות עבודה" במניין שעות העבודה (דב"ע לד/0-281 מיכה ליבנה – המוסד לביטוח לאומי, [פורסם בנבו] פד"ע ו 85 (1974)).

עוד דוגמא, כאשר נערך טורניר כדורסל להנצחת זכרו של חבר לעבודה (דב"ע נא/0-21 יצחק שפר – המוסד לביטוח לאומי, [פורסם בנבו] פד"ע כג 233 (1991)).

לא די באינטרס כללי של המעסיק בגיבוש צוות העובדים, או ב"גאוות יחידה" מעצם לבישת פריט לבוש עם סמל המעסיק. יש להתרשם שהמעסיק היה מעורב באופן ישיר "בייזום האירוע, בארגונו, במימונו, בקביעת התוכנית וכל כיוצ"ב", במידת העניין של המעסיק באירוע, ומידת הקשר של אותה פעילות של הנפגע לאירוע שהוכר כ"פעילות נלווית לעבודה" (עב"ל 91/99 אלברט אילוז – המוסד לביטוח לאומי, [פורסם בנבו] פד"ע לז 209 (2002).

בעניין זה קיימת פסיקה ענפה ורבה אשר בחנה כל מקרה ונסיבותיו. פעמים קבעה דין האירוע כ"תאונת עבודה" ופעמים קבעה כי איננו עומד בתנאים אלו.

אגב, במקרה דנן, למרות שהחוג הוקם ביוזמת החברה לגיבוש עובדיה, והמעסיק מימן את העלות העיקרית, והעובדים אף לבשו חולצות עם שם החברה, וקיבלו גביעים עם שם החברה. מכיון שפעילות החוג לא נערכה בין כתלי החברה ואף לא במסגרת שעות העבודה, אלא במסגרת שעות הפנאי של העובדים ומבלי שקיבלו שכר על שעות אלו, לא הייתה חובת השתתפות, העובדים הם שארגנו את פעילותו של החוג ורישום השחקנים, ושילמו על הכלכלה וסיבות נוספות, לא הוכרה הפגיעה כ"תאונת עבודה".

במידה וארעה תאונה היכולה להיות קשורה עם העבודה נכון לפנות לעו"ד הבקיא בעניינים אלו.

כשנפגע פונה לעורך דין לענייני ביטוח לאומי בתל אביב ובמקומות אחרים, יש לדאוג מהרגע הראשון לדיוק בניסוח פרטי התביעה ולהבאת מלוא המסמכים. לא פעם התאונה לא הוכרה כ"תאונת עבודה" אך ורק בגין אי דיוק, ו/או אי הבאת מסמכים, ומכאן כי יש חשיבות רבה ליווי נכון בעניין זה כבר מתחילת הדרך.

משדרנו, עורך דין ביטוח לאומי בתל אביב, ער היטב לחשיבות ניסוח כתב התביעה, רישום הפרטים, ליווי רפואי, דאגה למסמכים מן המעסיק ועוד, על מנת למצות את האפשרות כי האירוע יוכר כ"תאונת עבודה".