[email protected]

סופו של שמן רותח שנשפך על תלמידה

התובעת, בעת האירוע בת 13, הייתה תלמידה בחטיבת ביניים לבנות, שהתה בטיול מאורגן של בית הספר. במסגרת הטיול התלמידות טיגנו אוכל על מדורה בלילה. סיר הבישול עם שמן רותח הורד מהמדורה והושם בקרבת מקום. התובעת שהתקרבה למדורה כדי לשבת ליד חברותיה פגעה בסיר עם רגליה . כתוצאה מכך, נשפך השמן הרותח על רגליה של התובעת ונגרם לה נזק גוף.

נסיבות המקרה הינן ברורות. סיר המכיל שמן רותח הורד מהמדורה והונח בקרבת מקום המדורה, בלילה, ללא תאורה נוספת מעבר לאור המדורה. התלמידות הסתובבו באופן חופשי במקום.

בית המשפט פסק כי שמן חם ורותח הוא דבר מסוכן שהיה חייב להיות ברור כי הוא שעלול לפגוע בתלמידות ללא טיפול נאות.

הורדת השמן החם מהמדורה ושמירתו בסיר לא הייתה החלטה ספונטנית ובלתי צפויה, שמנעה נקיטת אמצעים מתאימים מראש על מנת לאיין את הסכנה לתלמידות. המקום היה חשוך למעט האור מהמדורות. התלמידות היו רשאיות להסתובב חופשי במקום ולעבור בין המדורות. האווירה במקום תוארה בעדויות כאווירה עליזה. מדובר באזור חולות, שטח בו, להבדיל מיער למשל, ניתן לתת למסתובבות הרגשה של ביטחון להסתובב מבלי לחשוש להיתקל במפגע.

בית המשפט פסק כי האפשרות שהשמן החם והרותח, ללא נקיטת אמצעים מתאימים, היה עלול לפגוע בתלמידות המסתובבות במקום היה צפוי מראש. אי נקיטת אמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בתובעת מהווה רשלנות. לאחר הורדת הסיר עם השמן החם היו חייבים לשים את הסיר במקום בטוח ושמור בו לא הייתה גישה  לתלמידות ובו לא הייתה סכנה שתלמידות העוברות במקום יפגעו על ידי השמן החם בסיר.

במקרה דנן, קבע בית הדין כי לא נקבע מקום בטוח ומוגן להנחת הסיר. לא נקבע אדם שתפקידו לשמור על הסיר ולהזהיר את תלמידות המתקרבות לסיר. לא סומן השטח כמקום בו הונח הסיר. לא הואר השטח. לא הוזהרו התלמידות לעניין המקום בו יונח הסיר והסוכנות הנשקפות לתלמידות. על אף שמדובר בפעילות מתוכננת מראש, על אף שהוחלט מראש לא לשפוך את השמן, לא ננקטו כל אמצעי זהירות על מנת למנוע את האירוע נשוא התובענה. אדרבא. הסיר עם השמן החם הורד מאש המדורה כלאחר יד והושם בסמוך למדורה.

ראוי להוסיף ולציין כי במקרה דנן, לא מצא בית המשפט מקום לייחס אשם תורם לתובעת, בטענה כי התלמידות הגיעו למקום באור יום. מדובר בשטח חולות. בהתחשב בטיב השטח, התלמידות לא היו צפויות להיתקל במפגע טבעי בהליכתן בין המדורות. אפשרו לתלמידות להסתובב חופשי בין המדורות. לא הזהירו אותן בפני הסכנה של הסיר עם השמן חם ואף אחד לא הצביע להן על מקום הנחתו. שום אדם לא בדק אם התלמידות היו מצוידות בפנסים ולא ביקש מהן להשתמש בפנס בעת הליכתן מקום למקום. אדרבא. נראה שלא הייתה כל סיבה של ממש לתובעת לעלות על דעתה שאדם הניח סיר מלא שמן חם בסמוך למדורה בעת שהיא ביקשה לשבת בין חברותיה מסביב למדורה.

 

ראו תא (י-ם) 4868/03   סיוון מייזליש (קטינה) נ' חטיבת ביניים לבנות, אולפנה עפרה.