[email protected]

סדק סדק תרדוף

נפלתי מסדקים במדרכה. האם אהייה זכאי לפיצוי מן העירייה?

  1. ההלכה העקרונית בעניין זה היא כי אין אחריות לעירייה על מפגע קל ערך. יש סיכון טבעי שקיים להולך רגל מן השורה.
  2. אבל כאן צריך לדעת שלא כך במפגע של ממש ברחוב הציבורי. מפגע אשר יוצר סיכון בלתי סביר, וודאי לא טבעי, כלפי העוברים בדרך.
  3. על פיפקודת העיריות והמועצות המקומיות סעיף 235, חובתה של העיריה לדאוג לכך כי המדרכות, הכבישים ושאר המעברים בתחום שיפוטה יהיו ללא מפגעים.
  4. בעניין זה יפים הדברים שנקבעו בע"א 2004/92עיריית קריית אונו נגד שחם, [פורסם בנבו] תק-על 95 (1) 1011:

"בא-כוח העירייה מעלה טענת אשם תורם מצד המשיב, שהיה לו להתבונן בדרך שהוא הולך בה, מה גם שהייתה חשיכה במקום. בית משפט קמא דחה טענה זו, באומרו: "אין לצפות כי עוברי אורח בערים יהלכו כשראשיהם מושפלים ועיניהם בקרקע כדי להימנע ממהמורות ומכשולים ברחובה של עיר. אין זו דרכם של בני אדם, ואף הנתבעת אינה רשאית לצפות כי כך ינהגו תושביה." בכך כיוון בית משפט קמא למאמר שנאמר בהקשר דומה, "אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים" (בבא קמא כט:, חו"מ תי"ב).

  1. ובמקום נוסף:

"ההבחנה צריכה להיות בין דברים רגילים כגון בליטה קטנה או משהו דומה לבין מכשלות מהותיות שהן בגדר של "בור כרה ויחפרהו" או "סדק סדק תרדוף".

…אכן מדרכה אינה "משטח סטרילי" אולם לא צריך לשים מכשול בפני אדם אשר אינו יכול להבחין בו ואשר יגרור בדרך רגילה ברוב המקרים לנפילתו".

תא (ת"א) 181858/02 דבורה אור נ' שופרסל בע"מ

  1. לכן, כדאי לפנות לעו"ד הבקיא בתחום על מנת להבין את אופי הפגיעה והסיכוי לקבל פיצוי בגין נזק שארע לנפגע בטענת רשלנות כנגד העירייה.