[email protected]

נשים בהריון – עילות שונות ועל מי נטל ההוכחה בנסיבות של פיטורים

בפיטורין של אישה בהריון ישנם הוראות חוק נוספות , בנוסף לאמור בדיני העבודה. חוק עבודת נשים וחוק מתן הזדמנויות שוות בעבודה.

עו"ד הבקיא בדיני עבודה יוכל לבחון היטב אם המקרה המובא לפניו אכן עומד בתנאי החוק  ובאיזה עילות להגיש את התביעה.

עוד צריך לדעת  כי פעמים שבית הדין מעביר לידי המעסיק את נטל ההוכחה שאכן לא נעשו הפיטורים  בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אבל בטרם יעשה כן יבחן האם העובד הוכיח שאכן לא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו.

יש לציין כי סמיכות זמנים בין הודעת העובדת על הריונה לבין הודעת הפיטורים היא ראייה נסיבתית משמעותית, אך אין בה לבדה כדי להעביר את הנטל אל המעסיק.

ראוי להזכיר כאן את "מודל ההכתמה" שקבעה הפסיקה. לפי מודל זה, בעצם נוכחותו של שיקול פסול בהליך קבלת ההחלטה, יש די כדי להכתימה כהחלטה מפלה. תפיסה זו מטילה אחריות על מקבל ההחלטה בכל מקרה שבו הוכח שהוא התחשב בשיקול פסול.

עוד צריך להזכיר כי גם אם עבר הנטל אל כתפי המעסיק כאמור, המעסיק זכאי שלא להמשיך העסקתו של עובד שאינו שבע רצון ממנו גם לא בצורה קיצונית. ביתר שאת, בפיטורים לאחר תקופת עבודה קצרה.

עו"ד אשר אביטן מומחה בדיני עבודה וידע להציג ראיות מתאימות לבית הדין, הן לעניין שיקולי המעסיק, הן להוכחת התנהלות העובד ועוד. פעמים רבות מצאנו כיצד אך ורק בזכות עמידה על הצגת ראיות אלו התיק עמד על מקומו והסתיים בהצלחה.