[email protected]

נפילת שחקן בבור במגרש כדורגל

נפלתי בבור במגרש כדורגל שאני ידעתי עליו לפני כן. העירייה חייבת לפצות אותי או לא?

לפתחו של בית המשפט הגיע מקרה בו פלוני שיחק כדורגל במגרש של עיריית בית שאן. תוך כדי משחק, נתקלה רגלו בבור או מהמורה שהייתה במגרש, נפל ונחבל בברך ימין.

בית המשפט קבע כי מחובתה של כל עירייה לאתר מפגעים בשטחים ציבוריים המיועדים לשימוש הקהל הרחב, ולטפל בהם. העירייה בנקל הייתה יכולה לאתר את המפגע הנדון, ולכסות אותו, אך היא לא עשתה כן, ובכך היא כשלה.

יש לציין כי בית המשפט בוחן את החלופות השונות בהן יכל הנפגע לעבור למרות פציעתו. במקרה זה קבע כי השחקן היה בן 26 בעת התרחשות האירוע, ואם עבודתו הפיזית דאז לא התאימה למגבלותיו יכול היה להתאים את תעסוקתו למגבלותיו, ולעבוד בעבודה אחרת שאינה מצריכה עמידה ממושכת, או הפעלת הברך בצורה מאומצת או אינטנסיבית.

לגבי ההוצאות פסק בית המשפט על דרך האומדנה סך 4,000 ₪ וחבל. התובע לא הציג קבלות על ההוצאות בהן נשא בעקבות התאונה וצריך לדעת שמדובר על נזק מיוחד הטעון הוכחה.

אכן הפסיקה התירה פסיקת פיצוי גלובלי בראש נזק זה של הוצאות, כאשר מדובר בהוצאות מינוריות, אשר מטבע הדברים נפגע נושא בהם במהלך אשפוזו, נסיעותיו לטיפולים ולבדיקות השונות.

יחד עם זאת, לו היה טורח הנפגע מראש לשמור את הקבלות על מלוא הוצאותיו יתכן ויכל לקבל את מלוא הוצאותיו.

המסקנה היא לשמור קבלות ולקבל יעוץ טוב לגבי חזרה לעבודה אחרי פציעה.

אם נפלת באולם אירועים, בקניון, או במקום העבודה, או שנפלת בעקבות רשלנות העירייה, המעסיק או כל גוף אחר, פנה למשרד עו"ד אשר אביטן ושות' המומחה בתחום הנזיקין. שים לב לתעד את מקום האירוע ואת מקום הפציעה מיד לאחר האירוע. בדוק אם המחדל תוקן ותעד זאת. רשום שמות של עדים אשר יוכלו להעיד על קרות האירוע. ופנה באופן מידי לטיפול רפואי למומחה בתחום תוך תשומת לב כי האירוע מתועד כראוי במסמכים הרפואיים. זכור לשמור קבלות ודאג לקבלת יעוץ משפטי נכון על מנת למקסם את הפיצוי לו הינך זכאי לפי דין.