[email protected]

נפילה בסוף יום קניות

אם נפלת – ויש נזק, בית משפט בוחן מבחנים מסוימים  על מנת לקבוע שהינך זכאי לפיצוי.

לבית המשפט הגיע מקרה בו פלוני יצא  עם אשתו לבלות בקניון. בתום הבילוי, בשעה 20:00 בקירוב, שמו פעמיהם לחניון המלון שם חנה רכבם בחניית הנכים, במרחק של כ – 7-8 מטרים מהכניסה. בצמוד לקיר מימין, הייתה זווית ברזל המקושרת למחסום,  2 ס"מ מזווית הברזל בלטו לתוך המדרכה. תוך כדי הליכה, נתפסה הזווית במכנסיו והוא מעד והחליק מן המדרכה שגובהה 22 ס"מ, הוא נפל ונחבל בצד גופו הימני.

יש לדעת שהפסיקה קובעת שבעל המקום,  על פי רוב, הוא בעל היכולת הטובה ביותר לחזות ולמנוע סיכונים הטמונים במקרקעין, ובידו לפעול להקטנת סיכונים הנובעים מפעילות המתבצעת במקרקעין.

במקרה שלנו טען בית המלון שכלל לא היה על הזוג לעבור במקום היות והמקום איננו מיועד להולכי רגל.

גם אם הטענה נכונה, בית המלון במבחן התוצאה לא עשה דבר אחר האירוע הזה. לא הציב שלטי אזהרה, לא חסם את  המדרכה למעבר הולכי רגל, או דרך אחרת, המונעת המשך השימוש באיזור  חרף הסיכון שהיה עליו לצפות.

לכן קבע בית המשפט כי המלון אחראי על נזקי האיש.

מכיוון שהנפגע הינו נכה, ופרוטזה ברגלו,  ולנוכח רוחבה הצר של המדרכה הניכר לעין, היה עליו להיות ערני לחשש מהחלקה, ולהיזהר בהליכתו. כמו כן, מקום האירוע היה מוכר לתובע מכיון שכבר עשה בו שימוש בעבר.

לכן, קבע בית המשפט כי יש להטיל אשם תורם על האיש בשיעור של 20%.

נכון לשים לב שאין לקבל את טענה כביכול שהיה על האיש להימנע מללכת במקום ולהשתמש בדרכי הגישה החלופיות לחניון. החלטת האיש ואשתו להיכנס לחניון כדי להגיע לרכבם שחנה בו, תוך שימוש במדרכה להולכי רגל, הינה החלטה סבירה. נקודת המוצא היא כי על בית המלון להתאים את תשתית הדרך, כדי שתשמש את כלל הולכי הרגל, ולא לצפות מהולך רגל להתאים עצמו לתנאי הדרך עד כדי הימנעות משימוש בה.

המסקנה היא שכדאי תמיד להסתכל היכן שהולכים, אבל אם קרה נזק, יש לבדוק אם יש מישהו שהיה אחראי במקום ולולא מחדלו יכול היה הנזק להימנע.

דבר נוסף, להקפיד לצלם. לצלם את הגורם הפוגע, לצלם את הקרקע אליו הוא מחובר ולצלם שוב את המקום לאחר זמן, במידה ולא נעשה דבר על מנת למנוע את הנזק הבא.

אם נפלת באולם אירועים, בקניון, או במקום העבודה, או שנפלת בעקבות רשלנות העירייה, המעסיק או כל גוף אחר, פנה למשרד עו"ד אשר אביטן ושות' המומחה בתחום הנזיקין. שים לב לתעד את מקום האירוע ואת מקום הפציעה מיד לאחר האירוע. בדוק אם המחדל תוקן ותעד זאת. רשום שמות של עדים אשר יוכלו להעיד על קרות האירוע. ופנה באופן מידי לטיפול רפואי למומחה בתחום תוך תשומת לב כי האירוע מתועד כראוי במסמכים הרפואיים. זכור לשמור קבלות ודאג לקבלת יעוץ משפטי נכון על מנת למקסם את הפיצוי לו הינך זכאי לפי דין.