[email protected]

נכות תפקודית

על בסיס מה קובע בית המשפט את הנכות התפקודית?

ההלכה היא שהנכות התפקודית נקבעת בידי בית-המשפט על-יסוד מכלול הראיות והנסיבות שלפניו.

הנכות הרפואית משמשת נקודת מוצא, אבל עדיין נבחנת השפעתה על הנפגע המסוים.

כך, בין השאר, יש לתת משקל להיקפה, אופייה ומיקומה של הפגיעה.

כמו כן, להתייחס להשפעתה של הנכות על מקצועו של הנפגע תוך התחשבות בגילו, השכלתו וכישוריו. בעניין זה יינתן משקל ממשי יינתן לראיות הנוגעות להשלכה התפקודית בפועל, למשל – שינויים שחלו בשכר הנפגע. (ע"א 3049/03 גירוגיסיאן נ' רמזי, פ"ד נב(3)792 [1995] (להלן: "עניין גירוגיסיאן"); ע"א 2113/90 אדלר נ' סוכנויות דרום בע"מ [פורסם בנבו] [1992]; ע"א 6601/07 אבו סרחאן נ' כלל חברה לביטוח בע"מ [פורסם בנבו] [2010]).

לא פעם נפגעים מציינים כי חייהם נהרסו בעקבות התאונה, כי הם נמנעים מלצאת לטיולים ונפגעו חברתית בגין התאונה, כי התאונה הסבה להם פגיעה ממשית בתפקודם בעבודה, ואף בחלומות שונים, כמו להיות לוחם בעוקץ וכדו'. כיצד יתייחס בית המשפט לטענות אלו?

ראשית, בית המשפט יבחן האם אכן אירעו נזקים אלו אם לאו.

שנית, יעמוד על הצגת ראיות כי אכן נזקים אלו נגרמו בעקבות התאונה נשוא התביעה.

שלישית, יבחן בגין אלו תחומים הוגשו חוות דעת על נכויות מטעם מומחים ובאיזה שיעור.

בהתאם לפסיקה, הנחת המוצא היא, כי נכותו התפקודית של הניזוק היא פועל יוצא של הנכות הרפואית, ולשיעור הנכות הרפואית יש משקל רב בקביעת שיעור הפגיעה בכושר השתכרותו

הנחת מוצא זו תקֵפה ביתר שאת בעניינם של קטינים ושל צעירים בתחילת דרכם התעסוקתית, מכאן שבעיקרו של דבר לגבי קטינים וצעירים קיימת זהות בין הנכות הרפואית לזו התפקודית ובין שתי אלה לגריעה מכושר ההשתכרות. חריגה מכלל זה שמורה למצבים שבהם ברור שהנכות אינה תפקודית.

 

על מנת לבחון כראוי את הסיכויים והסיכונים בתיק של נפגע, וכן על מנת להיות מוכן להציג את הראיות הנדרשות באופן מקסימאלי, מומלץ לפנות לעו"ד בדיני נזיקין אשר בקיא יפה בתחום ויוכל לכוון כראוי את הנפגע לקבל את הפיצוי המקסימאלי.