[email protected]

נדל"ן

האם צריך עו"ד כדי לרכוש בית?

תפקידו של העו"ד בעסקת נדל"ן הינו קריטי עבור הגנה מקסימאלית   לרוכש/ת הבית מכמה היבטים.

יש להקפיד על בדיקת נקיות הנכס מכל שעבוד ו/או משכון וכיוצ"ב בטרם רכישת הנכס.

יש להקפיד על בדיקת התאמה בין הנכס הפיזי לבין הרישום ברשויות.

בהסכם עצמו יש לשים לב למועדי התשלומים שיהיו אפשריים עבורכם ולא תגרור עסקה ללא יכולת מימון. לצורך כך   יש לחשב את מועד הגעת אישורי המיסים מטעם מיסוי מקרקעין, ומועדי מתן הלוואות כנגד משכנתאות ע"י הבנקים ועוד.

ליווי של עו"ד בתחילת העסקה מוביל לפתרון בעיות רבות אשר  עלולות לצוץ בשלבי ההמשך,  ערנות עורך הדין בתחילת הדרך חשובה לפתרון בנוגע לאי הסכמות אשר ייתכן  ויתעוררו בהתקדמות העסקה. .

פעמים לקוח שמלווה ע"י עורך דין בעסקה כלל לא שם לב לאפשרויות  אליו יכול היה להתדרדר בעקבות עיכובים ו/או רישומים ו/או פעולות שונות בעסקה. אלו נמנעו ע"י ליווי  של עורך הדין כבר בתחילת הדרך, בהעברת טיוטת ההסכם לצד השני.

עורך הדין אף משמש כנאמן לשמור כספים בנסיבות בהן טרם הועברו מלוא המסמכים הנדרשים. באופן זה הלקוח סמוך ובטוח שבהשלמת המסמכים יעביר לו עורך הדין את הכספים.

רכישת בית הינו הליך מורכב.  משרדנו ממליץ להוסיף לחשבון ההוצאות בקניית הדירה   את שכר ייצוג עו"ד  לטובת ליווי משפטי שיגן ככל הניתן על רוכש הדירה.