[email protected]

מתי אני חייבת לספר על ההיריון?

בהתאם לסעיף 10 לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954, כל עובדת הנמצאת בחודש חמישי להריונה צריכה להודיע למעסיק על ההיריון, לרבות בעת ההליך קבלה לעבודה ,

אלא אם ההיריון רלוונטי לתפקיד המוצע

(עע (ארצי) 363/07 שרונה ארביב – פואמיקס בע"מ (מיום 26.5.2010).