[email protected]

מעסיקים-שימו לב! יש אחריות מיוחדת מוגברת למעסיק למניעת נזקים לעובדיו

מעסיקים, שימו לב!

 

יש אחריות מיוחדת מוגברת למעסיק למניעת נזקים לעובדיו.

 

לאחרונה (8/5/17) חוייב מפעל לייצור בלוקים בכ-260,000 ₪ בגין נזקי עובד שעלה על מכונה לייצור בלוקים לשם תיקון תקלה שהתגלתה במכונה, דרך על משטח עץ שלא היה יציב, משטח העץ נשמט למטה, מתחת לרגליו, וכתוצאה מכך איבד שיווי משקל ונפל מעל המכונה, מגובה כ- 1.30 מטר.

 

צריך לדעת שעל המעסיק קיימת חובת זהירות מוגברת לפיה עליו להבטיח תנאי עבודה הולמים ובטיחותיים לעובדיו, להדריך את העובדים, להזהירם מפני הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודה ולפקח על נקיטה באמצעי זהירות נדרשים.

 

ראו ע"א (נצ') 28888-06-16 מ.ש.א. פגודה בע"מ נ' מור-בורמילסקי קבלני בניין (פורסם במאגרים המשפטיים, [פורסם בנבו], 5/12/2016)}.

 

אמת היא כי מעסיק אינו אחראי אחריות מוחלטת לכל תאונת עבודה ואחריותו תוכר רק אם יוכח "אשם" מצדו, ואם נמצא כי היה יכול וצריך לצפות את הסיכון ואת הנזק.

 

יחד עם זאת, בכל מקרה נבחן הדבר לנסיבותיו הוא, ובית המשפט מדקדק באחריות המעסיק לאור תקנות הבטיחות בעבודה וחוקים אחרים אשר מציבים רף גבוה במיוחד לאחריות המעסיק.

 

הנטיה בהלכה הפסוקה לעניין פגיעת עובד בתאונת עבודה, הינה להקל עם העובד ולדקדק עם המעסיק בכל הנוגע לשמירה על אמצעי בטיחות הולמים בעבודה. לעניין זה נפסק כי "קיימת נטייה במדיניות השיפוטית שלא להטיל אחריות על העובד הנפגע בשל 'אשם תורם', אלא במקרים ברורים, בהם אשמו של העובד כגורם לתאונה בולט לעין".

 

 

יש גם מקום לרשלנות תורמת המוטל על העובד. מתי?

 

רק ברשלנות של ממש מטעם העובד, וכך קובעת הפסיקה:

 

 "ראוי להטיל אחריות בגין רשלנות תורמת על עובד, רק אם הוא נטל סיכון בלתי מחושב וממשי, כתוצאה מהחלטתו החופשית, ואותו סיכון הוא אשר גרם לנזק […] מקום שנמצא כי שהעובד סטה באופן ממשי מרמת הזהירות הנדרשת, כך שחטא ברשלנות של ממש, כי אז תוטל עליו אחריות בגין רשלנות תורמת" (ע"א 7895/08 קלינה אליעזר טבניו הנדסה תכנון וביצוע עבודות חשמל בע"מ ואח' נ' יאסין ואח' (פורסם במאגרים המשפטיים, [פורסם בנבו], 31.08.2011).

 

מכאן אתם למדים עד כמה נכון להשקיע במשאבים וכח אדם על מנת למצות את מניעת הנזק לעובדים והחשיפה להושתת חיוב פיצויים בגין נזקים שכאלו.