[email protected]

מעסיקים, אל תתנו למשרתי המילואים לעשות שימוש לרעה בחוק כנגדכם

משרדנו ייצג מעסיק, בעל מסעדה, אשר כנגדו הגיש מלצר תביעה בסך 120,915 ₪, בטענה חמורה לפיה פוטר בתקופה האסורה, בתוך 30 יום מחזרתו מן שירות המילואים, במסגרת מבצע "צוק איתן", אליו גויס בצו 8.

התביעה הוגשה מטעם התובע לועדת התעסוקה במשרד הביטחון, באמצעות עורך מטעם משרד הביטחון, שירות הניתן לחיילים בחינם.

משרדנו עמד בתוקף על העובדה כי מדובר על ניצול המעסיק לאור העובדה כי לתובע יש שירות חינם לייצוגו וכי כלל העובד לא פוטר וכן כי עזיבתו נעשתה לאחר התקופה האסורה.

בפן הפרוצדוראלי עמדנו על כך שהגשת התביעה הוגשה למעלה משנה לאחר מועד סיום שירות המילואים וכי מדובר על שיהוי המהווה נזק ראייתי למעסיק.

 

חשוב לדעת שנטל ההוכחה כי עובד לא פוטר בשל שירות המילואים רובץ לפתחו של המעסיק.

משרדנו דאג להמציא דו"ח נוכחות ברור המגלה כי העובד לא פוטר בתקופה האסורה. בנוסף, הבאנו כעד מומחה בתחום תוכנת שעון הנוכחות על מנת שלא תהינה תהיות בעניין. עוד הבאנו עד אשר ראה את התקרית ביום האחרון והבהיר היטב כי בסופו של יום, התובע הוא אשר יצא מן המקום ברוגז.

בתיק התקיימו שלוש וועדות ונשמעו ארבעה עדים.

אתמול התקבל במשרדנו פסק הדין המקבל באופן נחרץ את מלוא הטענות שנטענו על ידינו, וקבע כי יש לדחות את התביעה במלואה ולו בגין השיהוי בהגשתה.

חשוב מכך, אף לגופה של התביעה, נקבע כי מדובר על התפטרות.

בנוסף, כי אף אם היתה הוועדה מגיעה למסקנה כי התובע פוטר מעבודתו, הרי שהתביעה היתה נדחית ממילא שכן הוועדה לא מצאה כל קשר בין הפיטורין ובין שירות המילואים, וכן הגיעה למסקנה כי מועד סיום יחסי העבודה לא היו בתקופת 30 הימים האסורים בפיטורים.

 

לכם, מעסיקים, שימו לב, גם אם הנכם מעוניינים לפטר את העובד בגין תפקדו המקצועי, המתינו עד לאחר התקופה האסורה, הווה אומר, 30 יום מעת חזרתו מן שירות המילואים.

תשומת ליבכם, כי אף אחרי תקופה זאת, אסור על המעסיק בכל זמן שהוא לפטר עובד בגין המילואים. לפיכך, הקפידו לתעד את המניעים לפיטוריו. לדוגמא, איחוריו, נזקיו וכיוצ"ב, על מנת שלא תוכל לעלות טענה מטעמו לפיה הפיטורים נעשו בגין אפלייה על רקע מילואים.

 

ניתן גיבוי מלא למשרתי המילואים, אך לא ניתן גיבוי לניסיונות שימוש לרעה בניצול החוק ומתן השירות ללא עלות, לסחוט ממעסיקים קבלת פיצויים שלא מן הצדק.