[email protected]

מעט על חבות יורשים

סעיף 1 לחוק הירושה, לפיה במות אדם עובר עזבונו ליורשיו.

יורשי המנוח אחראים לחובות המנוח בהתאם לסעיף 126 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

על פי סעיף 107 לחוק הירושה, אין לחלק את העזבון בין היורשים בטרם סולקו חובות העזבון, ויש בכך כדי להטיל על יורשיו של מעסיק לפעול לסילוק חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים לעובד של המוריש. תמיכה למסקנה זו עולה מכך שחובות העזבון כוללים גם פיצויי פיטורים, לפי סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים. על פי סעיף 20(ג) לחוק הגנת השכר, המועד לתשלום פיצוי פיטורים לעובד של מעסיק שנפטר הוא ביום מסירת דרישה למעביד בכתב תוך ציון העילה לדרישה.

מסעיפים 127(א) ו-129 לחוק הירושה אף עולה כי ידיעתו של יורש על חוב של המוריש עשויה להשליך על מידת אחריותו לחוב של העזבון, וכך גם הכשלת סילוקו של חוב.

לפיכך, ככל שידוע ליורשים אודות חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים עליהם להכיר את חובותיהם בעניין זה.